BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kur­ban kes­mek meş­ru­dur

Kur­ban kes­mek meş­ru­dur

Su­al: (Kur­ban kes­mek hay­van kat­li­amı­dır, on­la­ra ölüm acı­sı çek­ti­ril­mek­te­dir. Tan­rı, kur­ba­na ve ka­na bu ka­dar aç ola­maz. Ben kur­ban ke­sen­le­rin di­nin­den de­ği­lim) de­ni­yor. Kur­ban kes­mek âyet ve ha­dis­le meş­ru kı­lın­mış bir iba­det de­ğil mi­dir?Su­al: (Kur­ban kes­mek hay­van kat­li­amı­dır, on­la­ra ölüm acı­sı çek­ti­ril­mek­te­dir. Tan­rı, kur­ba­na ve ka­na bu ka­dar aç ola­maz. Ben kur­ban ke­sen­le­rin di­nin­den de­ği­lim) de­ni­yor. Kur­ban kes­mek âyet ve ha­dis­le meş­ru kı­lın­mış bir iba­det de­ğil mi­dir? CE­VAP: El­bet­te âyet ve ha­dis­le sa­bit­tir. Kur’an-ı ke­rim­de mea­len bu­yu­ru­lu­yor ki: (Baş­la­dı­ğı­nız hac ve um­re­yi Al­lah için ta­mam­la­yın. [Bir ma­ze­ret­le] alı­ko­nur­sa­nız, ko­la­yı­nı­za ge­len bir kur­ban gön­de­rin. Kur­ban, ye­ri­ne ula­şın­ca­ya ka­dar, baş­la­rı­nı­zı tı­raş et­me­yin. İçi­niz­de has­ta olan ve­ya ba­şın­dan ra­hat­sız bu­lu­nan var­sa fid­ye ola­rak ya oruç tut­ma­sı, ya sa­da­ka ver­me­si ya da kur­ban kes­me­si ge­re­kir. Gü­ven için­de olur­sa­nız, hac­ca ka­dar um­re­den fay­da­la­na­bi­len kim­se­ye ko­la­yı­na ge­len bir kur­ban kes­mek, bu­la­ma­ya­na, hac es­na­sın­da üç gün ve dön­dü­ğü­nüz­de ye­di gün ki, o tam on gün­dür, oruç tut­mak ge­re­kir.) [Be­ka­ra 196] (Al­lah’ın ken­di­le­ri­ne rızk ola­rak ver­di­ği dört ayak­lı [kur­ban­lık] hay­van­lar üze­ri­ne be­lir­li gün­ler­de [kur­ban bay­ra­mın­da] Al­lah’ın adı­nı an­sın­lar. Bu kur­ban­lık­lar­dan ken­di­niz de yi­yin, yok­sul­la­ra da ve­rin.) [Hac 28] (Hep­si­ni da­ğıt­mak ve­ya hep­si­ni ev­de bı­rak­mak da ca­iz­dir.) (Her üm­met için, Al­lah’ın ken­di­le­ri­ne rızk ola­rak ver­di­ği kur­ban­lık hay­van­la­rın üzer­le­ri­ne Onun adı­nı ana­rak kur­ban kes­me­yi meş­ru kıl­dık.) [Hac 34] (Kur­ban­lık de­ve ve sı­ğır­la­rı Al­lah’ın si­ze olan ni­şa­ne­le­rin­den kıl­dık. On­lar­da si­zin için ha­yır var­dır. Şük­re­de­si­niz di­ye on­la­rı böy­le­ce si­zin buy­ru­ğu­nu­za ver­dik.) [Hac 36] (Ey iman eden­ler, Al­lah’ın hac âdet­le­ri­ne, ha­ram aya, kur­ban­lık he­di­ye­le­re, [on­lar­da­ki] ger­dan­lık­la­ra, Rab­le­rin­den ge­rek faz­lı­nı ve ge­rek rı­za­sı­nı ara­ya­rak Beyt-i Ha­ram’ı kas­te­dip ge­len­le­re sa­kın hür­met­siz­lik et­me­yin!) [Mai­de 2] (Al­lah, hür­met­li ev olan Kâ­be’yi, hür­met­li ayı, kur­ba­nı, boy­nu tas­ma­lı kur­ban­lık­la­rı in­san­la­rın fay­da­sı için or­ta­ya koy­du.) [Mai­de 97] (Rab­bin için na­maz kıl ve kur­ban kes!) [Kev­ser 2] Kur­ban kes­mek hâ­şâ kat­li­am ol­say­dı, Al­la­hü teâ­lâ kur­ba­nın meş­ru ol­du­ğu­nu bil­di­rir miy­di? Pey­gam­ber efen­di­miz ve­fat ede­ne ka­dar kur­ban kes­miş­tir. Bir ha­dis-i şe­rif mea­li şöy­le­dir: (Kur­ban kes­mek, ata­la­rı­nız­dan İb­ra­him’in sün­ne­ti­dir.) [Hâ­kim] Her gün dün­ya­nın her ye­rin­de ka­sap­lar­da ke­si­len yüz bin­ler­ce hay­van gö­rül­me­yip, özel­lik­le Kur­ban’a dil uza­tıl­ma­sı, Al­lah’ın em­ri­nin hay­van kat­li­amı ola­rak gös­te­ril­me­si, art ni­ye­tin ürü­nü­dür. >> Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT