BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bush’un ar­dın­dan

Bush’un ar­dın­dan

Baş­kan Bush’un Af­ga­nis­tan’da ve Irak’ta yap­tı­ğı tah­ri­bat, 13. asır­da bu ül­ke­ler­de Cen­giz’in ve to­ru­nu Hu­lâ­gû’nun yap­tık­la­rı­nı göl­ge­de bı­rak­tı. Çok bü­yük ta­rih ya­şa­mış bu iki önem­li böl­ge, Arz’ın ta öbür ta­ra­fın­dan ge­len bir baş­ka ci­han dev­le­ti ta­ra­fın­dan ne­den, ni­çin, na­sıl bu hâ­le ge­ti­ril­di, ina­nıl­ma­sı zor­dur.Baş­kan Bush’un Af­ga­nis­tan’da ve Irak’ta yap­tı­ğı tah­ri­bat, 13. asır­da bu ül­ke­ler­de Cen­giz’in ve to­ru­nu Hu­lâ­gû’nun yap­tık­la­rı­nı göl­ge­de bı­rak­tı. Çok bü­yük ta­rih ya­şa­mış bu iki önem­li böl­ge, Arz’ın ta öbür ta­ra­fın­dan ge­len bir baş­ka ci­han dev­le­ti ta­ra­fın­dan ne­den, ni­çin, na­sıl bu hâ­le ge­ti­ril­di, ina­nıl­ma­sı zor­dur. Zi­ra Af­ga­nis­tan’da Mos­ko­va’da oku­muş ko­mü­nist Af­gan su­bay­la­rı, kra­lı ka­çır­dı­lar. Af­gan­ca, Fars­ça, Türk­çe ko­nu­şan iki mil­li­ye­tin ya­şa­dı­ğı Af­ga­nis­tan’da kral, bir­li­ği sim­ge­li­yor ve sağ­lı­yor­du. Irak’ta ise da­ha ön­ce, Ba­as­çı ya­ni ko­yu sos­ya­list to­ta­li­ter Arap ırk­çı­sı su­bay­lar, Hâ­şi­mî ha­ne­da­nın­dan kral­la­rı­na da­ha ra­di­kal dav­ran­dı­lar, linç et­mek al­çak­lı­ğı­nı ir­ti­kâb et­ti­ler. Irak mil­le­ti di­ye bir mil­let yok­tur. Irak’ta Arap­lar, Kürt­ler, Türk­ler var­dır. Irak’ta kral, mil­lî ve di­nî bir­li­ği sim­ge­li­yor ve sağ­lı­yor­du. Sır­tı­nı ko­mü­nist Mos­ko­va’ya da­ya­yıp, Ku­veyt’ten baş­la­ya­rak 7 Arap mo­nar­şi­si­ni il­hâ­ka, Kürt­ler’i ve Türk­men­ler’i ke­sip biç­me­ye ke­sin ka­rar­lı, epey Arab’ı da zul­mün­den esir­ge­me­yen kan­lı kaa­til Sad­dam, Ame­ri­ka ile gır­gır geç­me­ye baş­la­dı. Ba­ba Bush, dos­tu Özal’ı din­le­me­di, Bağ­dad’a gi­rip Sad­dam’ın hak­kın­dan gel­me­di. Çok ace­mi olan oğul Bush ise, mo­nar­şi­yi ye­ni­den kur­mak tek­lif­le­ri­ne akıl er­di­re­me­di. Af­ga­nis­tan’a, Rus or­du­la­rı­nı, ko­mü­nist Af­gan dev­let adam­la­rı ça­ğır­dı­lar. Ame­ri­ka, Pa­kis­tan’da ye­tiş­tir­di­ği Tâ­li­ban’ı (med­re­se öğ­ren­ci­le­ri­ni), ül­ke­ye sok­tu. Kra­lı ge­tir­di ama tah­ta çı­ka­ra­ma­dı. Şim­di NA­TO’ya da­ya­na­rak va­kit ge­çi­ri­yor. Tâ­li­bân ve el-Ka­ai­de, ci­han dev­le­ti Ame­ri­ka’nın be­ce­rik­siz­lik­le­ri se­be­biy­le akıl al­maz bo­yut­la­ra ulaş­tı. Şim­di ümit­ler Baş­kan Oba­ma’ya ve Hil­lary Clin­ton Ha­nım’a bağ­lan­dı. Ne ya­pa­cak­lar? Gö­re­ce­ğiz...
Kapat
KAPAT