BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 4 milyon dolara KABE manzarası!

4 milyon dolara KABE manzarası!

Ka­be­’nin kar­şı­sı­na in­şa edi­len ve “Zem­zem To­we­r” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan lüks ko­nut­la­rın yer al­dı­ğı gök­de­len­ler­de­ki dai­re ve sü­it oda­la­ra ta­lep­le­rin sür­dü­ğü bil­di­ril­di.> MEK­KE Ka­be­’nin kar­şı­sı­na in­şa edi­len ve “Zem­zem To­we­r” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan lüks ko­nut­la­rın yer al­dı­ğı gök­de­len­ler­de­ki dai­re ve sü­it oda­la­ra ta­lep­le­rin sür­dü­ğü bil­di­ril­di. Te­me­li 2002 yı­lın­da atı­lan ve 2006 yı­lın­da hiz­met ver­me­ye baş­la­yan “Zem­zem To­we­r” ad­lı çok kat­lı bi­na­lar­dan olu­şan komp­leks, Mek­ke­’nin en göz­de me­ka­nı ola­rak il­gi gö­rü­yor. Zem­zem To­we­r’­da­ki oda­la­rı ki­ra­la­yan şir­ket­le­re da­nış­man­lık ya­pan Na­zım Ka­ra­man, komp­leks­te­ki oda­la­rın, man­za­ra ve bü­yük­lük­le­ri­ne gö­re 500 bin ile 4 mil­yon do­lar ara­sın­da fi­ya­ta ki­ra­la­na­bil­di­ği­ni söy­le­di. İçin­de 8’i 50 ki­şi­lik 36 asan­sör bu­lu­nan bi­na­da­ki ses sis­te­mi ile Ka­be­’de oku­nan ezan bi­na için­den de din­le­ne­bi­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT