BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­ROG ve MU­RO do­lan­dı­rı­cı­lığı

A­ROG ve MU­RO do­lan­dı­rı­cı­lığı

An­ka­ra’da So­kak­lar­da tez­gah açan kor­san CD-DVD sa­tı­cı­la­rı­nın, Cem Yıl­maz’ın cu­ma gü­nü viz­yo­na gi­re­cek fil­mi “AROG” adı al­tın­da va­tan­daş­la­ra “boş” ve “An­ka­ra oyun ha­va­la­rı” yük­lü CD sat­tı­ğı or­ta­ya çık­tı.An­ka­ra’da So­kak­lar­da tez­gah açan kor­san CD-DVD sa­tı­cı­la­rı­nın, Cem Yıl­maz’ın cu­ma gü­nü viz­yo­na gi­re­cek fil­mi “AROG” adı al­tın­da va­tan­daş­la­ra “boş” ve “An­ka­ra oyun ha­va­la­rı” yük­lü CD sat­tı­ğı or­ta­ya çık­tı. Kor­san film­le­rin ta­ne­si­ni 2 YTL’ye, üçü­nü ise 5 YTL’ye sa­tın alan­lar, iz­le­mek için sa­bır­sız­lık­la bek­le­dik­le­ri CD-DVD’le­rin boş ol­du­ğu­nu, ki­mi­le­ri­nin için­den ise An­ka­ra oyun ha­va­la­rı çık­tı­ğı­nı gö­rün­ce do­lan­dı­rıl­dık­la­rı­nı an­la­dı. “Kor­san CD üre­tim ve sa­tı­şı”na ve­ri­len ce­za­la­ra dik­ka­ti çe­ken hu­kuk­çu­lar ise bir sü­re ön­ce İs­tan­bul’da ya­ka­la­nan bir ki­şi­nin 5 yıl 7.5 ay ha­pis ve 160 bin YTL pa­ra ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT