BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Keneye karşı dernek kuruldu

Keneye karşı dernek kuruldu

Ankara’da ­Kı­rım Kon­go Ka­na­ma­lı A­te­şi Has­ta­lı­ğı se­be­biy­le son yıl­lar­da ö­lüm­le­rin art­ma­sı ü­ze­ri­ne ke­ne i­le sü­rek­li ve da­ha et­kin mü­ca­de­le a­ma­cıy­la der­nek ku­rul­du.Ankara’da ­Kı­rım Kon­go Ka­na­ma­lı A­te­şi Has­ta­lı­ğı se­be­biy­le son yıl­lar­da ö­lüm­le­rin art­ma­sı ü­ze­ri­ne ke­ne i­le sü­rek­li ve da­ha et­kin mü­ca­de­le a­ma­cıy­la der­nek ku­rul­du. Ke­ne i­le Mü­ca­de­le Der­ne­ği (KEN-­DER), “çev­re­ye za­rar ver­me­den ke­ne­nin za­rar­la­rı­nı ön­le­me­yi” he­def­li­yor. KEN-­DER Ge­nel Baş­ka­nı ve An­ka­ra Ü­ni­ver­si­te­si Ve­te­ri­ner­lik Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Ü­ye­si Pof. Dr. Za­fer Ka­ra­er, ba­zı il­ler­de şu­be aç­ma­yı p­lan­la­dık­la­rı der­ne­ği, An­ka­ra ve Ga­zi ü­ni­ver­si­te­le­rin­den öğ­re­tim ü­ye­le­ri, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı i­le An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­den uz­man ça­lı­şan­la­rın kur­du­ğu­nu kay­det­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT