BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > En­gel­li­le­rin ­sa­nat aş­kı

En­gel­li­le­rin ­sa­nat aş­kı

Dün­ya En­gel­li­ler Gü­nü et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da, Çu­ku­ro­va Dev­let Sen­fo­ni Or­kest­ra­sı (ÇD­SO) sa­nat­çı­la­rı, zi­hin­sel en­gel­li genç­le­rin e­ği­tim gör­dü­ğü re­ha­bi­li­tas­yon mer­ke­zin­de k­la­sik mü­zik kon­se­ri ver­di.> A­DA­NA ­Dün­ya En­gel­li­ler Gü­nü et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da, Çu­ku­ro­va Dev­let Sen­fo­ni Or­kest­ra­sı (ÇD­SO) sa­nat­çı­la­rı, zi­hin­sel en­gel­li genç­le­rin e­ği­tim gör­dü­ğü re­ha­bi­li­tas­yon mer­ke­zin­de k­la­sik mü­zik kon­se­ri ver­di. K­la­sik mü­zik kon­se­riy­le en­gel­li­le­rin p­rob­lem­le­ri­ne dik­kat çek­me­yi he­def­le­yen sa­nat­çı­la­rı, CA­NEV Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zin­de en­gel­li genç­ler­le bir a­ra­ya gel­di. Enst­rü­man­la­rı şaş­kın­lık­la iz­le­yen en­gel­li genç­ler, sa­nat­çı­la­rın çal­dı­ğı ço­cuk şar­kı­la­rı­na da eş­lik et­ti. Sa­nat­çı­lar dün­ya­ca ün­lü k­la­sik mü­zi­ğin us­ta­la­rı Mo­zart ve Be­et­ho­ven’in ya­nı sı­ra Türk ez­gi­le­ri­ni de ses­len­dir­di. “Ha­tır­la Sev­gi­lim” şar­kı­sı ve tan­go­lar da ses­len­di­ren sa­nat­çı­la­ra, zi­hin­sel en­gel­li ço­cuk­lar, öğ­ret­men­le­riy­le dans e­de­rek eş­lik et­ti. Kon­se­ri ke­yif­le iz­le­yen ve e­se­rin so­nun­da sa­nat­çı­la­rın el­le­ri­ni tek tek sı­kıp teb­rik e­den ço­cuk­lar, da­ha son­ra sa­nat­çı­lar­dan enst­rü­man çal­ma­yı öğ­ren­di. T­rom­pe­ti üf­le­ye­rek ses çı­kar­ma­ya ça­lı­şan ço­cuk­lar, he­ye­can­la­rı­nı a­i­le­le­riy­le pay­laş­tı. Bu a­ra­da, ço­cuk­lar­la sı­cak bir di­ya­log ku­ran er­kek sa­nat­çı­lar, re­ha­bi­li­tas­yon mer­ke­zin­de­ki ha­lı sa­ha­da en­gel­li­ler­le fut­bol oy­na­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT