BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Her gün i­ki i­ha­le ya­pı­la­cak ­yok­sul e­vi­ni erken alacak

Her gün i­ki i­ha­le ya­pı­la­cak ­yok­sul e­vi­ni erken alacak

TO­Kİ ta­ra­fın­dan yoksullara ya­pı­la­cak 45 met­re­ka­re­lik ko­nut­lar i­çin ku­rum ‘gö­rü­len lü­zum’ ü­ze­ri­ne i­ha­le ta­ri­hi­ni bir ay er­ke­ne çek­ti. TO­Kİ Baş­ka­nı Erdoğan Bay­rak­tar sa­tış­la­rın mart a­yın­dan ön­ce baş­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­diTop­lu Ko­nut İda­re­si (TO­Kİ), yok­sul ke­sim için ya­pı­la­cak ve 100 YTL baş­lan­gıç tak­si­ti ile sa­tı­la­cak 45 met­re­ka­re­lik ko­nut pro­je­si­ni, iha­le aşa­ma­sın­dan baş­la­ya­rak hız­lan­dır­dı. TO­Kİ’nin bu ka­ra­rı yok­sul ke­si­min ev sa­hi­bi ol­ma­sı­nı da er­ke­ne çek­ti. Da­ha ön­ce mart ayı­na ka­dar 5 il­de 4 bin 112 ko­nut için iha­le­le­ri ilan eden TO­Kİ, “gö­rü­len lü­zum üze­ri­ne”, iha­le ta­rih­le­ri­ni 1 ay öne çe­ke­rek, il sa­yı­sı­nı 11’e, ko­nut sa­yı­sı­nı da 9 bin 174’e çı­kar­dı. TO­Kİ, yok­su­la ko­nut pro­je­si kap­sa­mın­da An­ka­ra, Van, Di­yar­ba­kır, Mer­sin ve Bur­sa’da, top­lam 4 bin 112 ko­nut için iha­le­ye çı­kar­ken, il­ki 2 Şu­bat’tan baş­la­mak üze­re, 5 Mart’a ka­dar bir tak­vim açık­la­dı. Bu­na gö­re, ilk iha­le Bur­sa-Kes­tel’de 420 ko­nut için 2 Şu­bat’ta, tak­vim için­de­ki son iha­le de An­ka­ra Ma­mak’ta bin 260 ko­nut için 5 Mart’ta ya­pı­la­cak­tı. İHALELER HIZLANACAK An­cak ida­re, iha­le sü­re­ci­ni hız­lan­dır­ma ka­ra­rı al­dı. İha­le­ler Ocak ayın­da baş­la­ya­cak ve ba­zı gün­ler iki iha­le bir­den ya­pı­la­cak. Bu­na gö­re, “yok­su­la ko­nut” pro­je­si kap­sa­mın­da ilk iha­le 5 Ocak’ta, Bat­man Mer­kez Til­merç’te 672 ko­nut için ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Bur­sa-Kes­tel’de ya­pı­la­cak 420, Sa­kar­ya-Ada­pa­za­rı Ko­ru­cuk’ta ya­pı­la­cak 496 ko­nut için tek­lif­ler ise 4 Şu­bat’ta alı­na­cak. Mer­sin Tar­sus’ta­ki 480 ko­nut, Es­ki­şe­hir Aşa­ğı­sö­ğü­tö­nü’nde­ki 928 ko­nut için iha­le­ler 5 Şu­bat’ta, Er­zu­rum Ka­zım Ka­ra­be­kir’de­ki 724 ko­nut ile Ada­na Yü­re­ğir-Ak­ku­yu’da­ki bin 206 ko­nu­tun iha­le­si 10 Şu­bat’ta, An­ka­ra Ma­mak’ta­ki bin 260 ko­nut ile Van Mer­kez Ke­ven­li’de­ki 800 ko­nu­tun iha­le­si 11 Şu­bat’ta, Di­yar­ba­kır Üç­ku­yu­lar’da­ki bin 152 ko­nut ile Kon­ya Me­ram’da­ki bin 36 ko­nu­tun iha­le­si ise 13 Şu­bat’ta ya­pı­la­cak. İha­le kap­sa­mın­da, ko­nut­lar­la bir­lik­te, ça­ma­şır­ha­ne, te­le­viz­yon sa­lo­nu, mu­aye­ne oda­sı gi­bi sos­yal te­sis­ler de ya­pı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT