BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > K­ri­zin dü­şün­dür­dük­le­ri

K­ri­zin dü­şün­dür­dük­le­ri

Artık kriz­ler de glo­bal­leş­ti. Özel­lik­le dün­ya­nın bel­li baş­lı eko­no­mi­le­ri; ya­ni ABD gi­bi di­ğer bir­çok ül­ke ile ir­ti­bat­lı eko­no­mi­le­rin dal­ga­lan­ma­sı pa­ra­le­lin­de, dün­ya ge­ne­lin­de­ki eko­no­mi­ler­de dep­rem ol­ma­sı ta­bi­idir.Artık kriz­ler de glo­bal­leş­ti. Özel­lik­le dün­ya­nın bel­li baş­lı eko­no­mi­le­ri; ya­ni ABD gi­bi di­ğer bir­çok ül­ke ile ir­ti­bat­lı eko­no­mi­le­rin dal­ga­lan­ma­sı pa­ra­le­lin­de, dün­ya ge­ne­lin­de­ki eko­no­mi­ler­de dep­rem ol­ma­sı ta­bi­idir. Si­zin eko­no­mi­niz ne ka­dar güç­lü olur­sa ol­sun, is­ter is­te­mez bu kriz­den üze­ri­ni­ze dü­şe­ni ya­şa­ya­cak­sı­nız. Si­zin eko­no­mi­nin güç­lü­lü­ğü et­ki­len­me­niz­le doğ­ru­dan il­gi­li­dir. Şu hal­de, güç­lü eko­no­mi­ler az et­ki­le­nir. Tür­ki­ye’miz, son on yıl için­de ya­şa­mış ol­du­ğu de­rin kriz­ler ne­ti­ce­sin­de ge­rek­li ted­bir­le­ri al­mış ve uy­gu­la­ma­ya koy­muş­tu. 2002 yı­lı or­ta­la­rın­dan iti­ba­ren ik­ti­da­ra ge­len AK Par­ti hü­kü­met­le­ri, eko­no­mi­nin ku­ral­la­rın­dan as­la ta­viz ver­me­di ve ne pa­ha­sı­na olur­sa ol­sun eko­no­mi­nin ge­re­ği­ni uy­gu­la­dı. Ba­kı­nız; Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ge­nel ma­hal­li se­çim­le­re gi­ri­yo­ruz. Hü­kü­met, en ufak bir po­pü­list po­li­ti­ka uy­gu­la­mış ol­sa idi, ma­hut do­ğal gaz zam­mı­nı as­la yap­maz­dı! Üs­te­lik kı­şa gi­rer­ken ve eko­no­mik kriz var­ken... Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan şim­di­ye ka­dar alı­şık ol­du­ğu­muz si­ya­set­çi­le­re hiç ben­ze­mi­yor. Gel­miş geç­miş on­ca si­ya­set­çi­yi ha­tır­la­yın; hiç­bi­ri­si ge­nel se­çim­le­re gi­rer­ken zam yap­maz­lar­dı. Böy­le ya­pın­ca mil­le­te iyi­lik mi yap­mış olur­lar­dı? As­la! Mil­le­ti­miz bu den­li po­pü­list po­li­ti­ka­la­rın be­de­li­ni çok da­ha ağır öde­di. Ni­te­kim, on­la­rın de­vir­le­rin­de IMF ile ya­pı­lan ve bu­nun ne­ti­ce­sin­de mil­le­ti­mi­ze ke­mer sık­tı­ran on­ca an­laş­ma­la­rın hiç­bi­ri­sin­de so­nuç alın­ma­dı. Ya­ni ya­rı­da iken an­laş­ma bo­zul­du ve mil­le­tin çek­tik­le­ri ya­nı­na kâr ka­lı­yor­du! Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan ve AK Par­ti kad­ro­la­rı ile Türk si­ya­se­tin­de ye­ni bir an­la­yış be­lir­di. Bu an­la­yış, gö­rü­nüş­te acı da ol­sa so­nun­da tat­lı ola­cak, eko­no­mi­nin ge­re­ği­ni yap­mak­tır! Eko­no­mi­nin ge­re­ği­ni yap­mış ol­mak­tan do­la­yı da, IMF’nin ka­pı­sın­da avuç açan ko­num­da de­ği­liz. Ya­ni, IMF’nin di­rek­tif­le­ri­ne kö­rü kö­rü­ne ‘pe­ki!’ de­mi­yo­ruz. Çok açık ifa­de­siy­le, es­ki si­ya­set­çi­ler bi­zi IMF’nin ka­pı­sı­na aç ola­rak gö­tü­rü­yor­lar­dı; şim­di­ki ik­ti­dar ise tok ola­rak gö­tü­rü­yor!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT