BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tü­ke­ti­ci kı­sa sü­re­li geri çekilecek ­hı­zı­nı kes­me­yen şir­ket­ bü­yü­ye­cek

Tü­ke­ti­ci kı­sa sü­re­li geri çekilecek ­hı­zı­nı kes­me­yen şir­ket­ bü­yü­ye­cek

Ip­sos KMG ta­ra­fın­dan 26 il­de ya­pı­lan araş­tır­ma­nın so­nu­cu­na gö­re, tü­ke­ti­ci­ler uy­gun güven or­tamı bul­du­ğun­da, ken­di­ni he­men gös­te­re­cek sa­tın al­ma po­tan­si­ye­li ta­şı­yor.Araş­tır­ma ku­ru­lu­şu Ip­sos KMG’nin araş­tır­ma­sı­nın so­nuç­la­rı 2009’da tü­ke­ti­ci­nin sa­tın al­ma po­tan­si­ye­li­ni her şe­ye rağ­men ko­ru­du­ğu­nu or­ta­ya koy­du. Araş­tır­ma­nın so­nuç­la­rı­nı açık­la­yan Ip­sos KMG CE­O’su Vu­ral Ça­kır, “Tü­ke­ti­ci yi­ne de uy­gun or­tam­da ken­di­ni he­men gös­te­re­bi­le­cek yük­sek sa­tın al­ma po­tan­si­ye­li ta­şı­yor” di­ye ko­nuş­tu. Ça­kır, tü­ke­tim­de kı­sa sü­re­li bir ge­ri çe­kil­me ve ar­dın­dan hız­lı ge­ri gel­me ön­gör­dük­le­ri­ni söy­le­ye­rek “Bu dö­nem­de umut­suz­lu­ğa ka­pıl­ma­yan ve pa­zar­la­ma­da hırs­lı dav­ra­nan fir­ma­lar tah­min edi­le­me­ye­cek oran­da bü­yü­me ger­çek­leş­ti­re­cek” de­di. 26 il­de ger­çek­leş­ti­ri­len araş­tır­ma­ya ka­tı­lan tü­ke­ti­ci­le­rin kriz du­ru­mun­da en faz­la kı­sın­tı­ya gi­de­cek­le­ri büt­çe ka­lem­le­ri ara­sın­da sı­ra­sıy­la eğ­len­ce, spor, te­le­fon, ki­şi­sel ba­kım ve ev dı­şı ye­me-iç­me har­ca­ma­la­rı bu­lu­nu­yor. Gün­lük tü­ke­tim, sağ­lık ve eği­tim­de ise har­ca­ma pa­yı ar­ta­cak.
Kapat
KAPAT