BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sağ­lık­ta­ki is­tis­mar­lar akıl­lı kart­la aşı­la­cak

Sağ­lık­ta­ki is­tis­mar­lar akıl­lı kart­la aşı­la­cak

Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu (SGK) Baş­kan Ve­ki­li Fa­tih Acar, sağ­lık ala­nın­da­ki is­tis­mar­la­rı ön­le­mek için “Akıl­lı Kart” uy­gu­la­ma­sı­na ge­çi­le­ce­ği­ni söy­le­di.Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu (SGK) Baş­kan Ve­ki­li Fa­tih Acar, sağ­lık ala­nın­da­ki is­tis­mar­la­rı ön­le­mek için “Akıl­lı Kart” uy­gu­la­ma­sı­na ge­çi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Acar, Top­ka­pı Ere­sin Ote­li’nde sos­yal gü­ven­lik re­for­mu­nu ta­nıt­mak ama­cıy­la dü­zen­le­nen ak­şam ye­me­ğin­de ba­sın men­sup­la­rıy­la bir ara­ya gel­di. Sos­yal gü­ven­lik re­for­mu­nun Tür­ki­ye’nin uzun sü­re­dir bek­le­di­ği bir re­form ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Acar, Tür­ki­ye’de­ki genç nü­fu­sa rağ­men ak­tif-pa­sif ora­nı­nın çok dü­şük ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. SGK Baş­kan Ve­ki­li Acar, OECD kri­ter­le­ri­ne gö­re dört ça­lı­şa­na bir emek­li ol­ma­sı ge­re­kir­ken, er­ken emek­li­lik ve ka­yıt dı­şı is­tih­dam se­be­biy­le iki ça­lı­şa­na bir emek­li ora­nı­nın da­hi tut­tu­ru­la­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Ka­nu­na gö­re 2000 yı­lın­dan son­ra ilk de­fa işe gi­ren ka­dın si­gor­ta­lı­la­rın 58, er­kek­le­rin ise 60 ya­şın­da emek­li ola­ca­ğı­nı an­la­tan Acar, 2036’ya ka­dar emek­li­lik ya­şın­da de­ği­şik­lik ol­ma­ya­ca­ğı­nı, bu ta­rih­ten son­ra emek­li ola­cak­lar­da ise ka­de­me­li ar­tış olacağını kaydetti. Has­ta­ne­ye üç de­ne­tim Özel has­ta­ne­le­re öde­nen pa­ra­nın 2007 yı­lı­na gö­re yüz­de 100 ar­tı­şı­na da de­ği­nen Fatih Acar, “Özel hastaneler daha çok kullanılıyor. Ancak, ge­le­cek yıl­dan iti­ba­ren has­ta­ne­ler yıl­da üç kez de­net­le­ne­cek” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT