BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tüz­men: 1 mil­yar do­la­rın pe­şin­de­yiz

Tüz­men: 1 mil­yar do­la­rın pe­şin­de­yiz

Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, “Bir mil­yar do­lar­lık kay­na­ğı E­xim­bank o­la­rak ih­ra­cat­çı­mı­zın k­re­di o­la­rak kul­lan­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak ça­lış­ma­nın i­çe­ri­sin­de­yiz” de­diKo­re Baş­ba­ka­nı Han Se­ung-So­o, Türk-Ko­re İş Kon­se­yi Ye­me­ği’ne ka­tı­lan Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men’e ki­tap he­di­ye et­ti. Dış ti­ca­re­tin fi­nans­ma­nı­nın iyi şe­kil­de sağ­lan­ma­sı ha­lin­de dün­ya pa­zar­la­rın­dan faz­la pay ala­bi­le­ce­ği­mi­zi söy­le­yen Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, “Bir mil­yar do­lar­lık kay­na­ğı Exim­bank ola­rak eli­miz­den gel­di­ği ka­dar ih­ra­cat­çı­mı­zın ge­rek sevk ön­ce­si kre­di ola­rak ge­rek­se sevk son­ra­sı kre­di ola­rak kul­lan­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak bir ça­lış­ma­nın içe­ri­sin­de­yiz” de­di. Türk-Ja­pon İş Kon­se­yi top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan Ba­kan Tüz­men, şu an­da Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­ri­nin ih­ra­cat­la­rın­da çok da­ha bü­yük dü­şüş­ler ol­du­ğu­nu, Tür­ki­ye’nin bu aşa­ma­da ken­di ih­ra­ca­tı­nı de­vam et­ti­re­bil­me­si­nin kriz son­ra­sı dö­nem­de çok da­ha iyi bir sıç­ra­ma yap­ma­sı­nı sağ­la­ya­ca­ğı­nı kay­det­ti. Tüz­men, “Dış ti­ca­re­tin fi­nans­ma­nı­nı iyi bir şe­kil­de sağ­la­ya­bi­lir­sek, dün­ya pa­zar­la­rın­dan da­ha iyi pay al­ma ih­ti­ma­li­miz var. Bu­nun üze­rin­de ça­lı­şı­yo­ruz. Ar­tık ken­di ara ma­lı­mı­zı kul­la­na­ca­ğı­mız bir dö­nem. 2-3 ay içe­ri­sin­de bu­nu gö­re­cek­si­niz. Bu dö­nem dış ti­ca­ret hac­mi­mi­zin bel­ki da­ha az, an­cak ih­ra­ca­tın it­ha­la­tı kar­şı­la­ma ora­nı­nın da­ha yük­sek ol­du­ğu dö­ne­mi­nin baş­lan­gı­cı ola­cak” de­di. Yİ­NE TÜR­Kİ­YE KA­ZA­NA­CAK Bu yı­lın ka­sım ayın­da ih­ra­cat­ta yüz­de 20, it­ha­lat­ta yüz­de 30 azal­ma mey­da­na gel­di­ği­ni söy­le­yen Tüz­men, “Bu, ih­ra­ca­tın it­ha­la­tı kar­şı­la­ma ora­nı­nı da­ha yük­sel­ti­yor. Ca­ri açı­ğı­mı­zı da­ha da azal­tı­yor. 125 mil­yar do­la­rın üze­rinde bir ih­ra­ca­tı Tür­ki­ye yi­ne ka­za­na­cak. 2009 için ih­ra­cat­ta yüz­de 17, it­ha­lat­ta da yüz­de 25 ora­nın­da ge­ri­le­me he­sap­lı­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT