BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pi­ya­sa­lar mart ayın­dan iti­ba­ren yu­ka­rı dö­ner

Pi­ya­sa­lar mart ayın­dan iti­ba­ren yu­ka­rı dö­ner

İH­KİB Baş­ka­nı Hik­met Tan­rı­ver­di (sol­da) ve OTİ­AD Baş­ka­nı Ser­hat Çe­tin­ka­ya, dü­zen­le­dik­le­ri Böl­ge­sel Bu­luş­ma Top­lan­tı­sı ile sek­tö­rün sı­kın­tı­la­rı­nı ele al­dı.PROB­LEM­LER MA­SA­YA YA­TI­RIL­DI İH­KİB Baş­ka­nı Hik­met Tan­rı­ver­di (sol­da) ve OTİ­AD Baş­ka­nı Ser­hat Çe­tin­ka­ya, dü­zen­le­dik­le­ri Böl­ge­sel Bu­luş­ma Top­lan­tı­sı ile sek­tö­rün sı­kın­tı­la­rı­nı ele al­dı. > Uğur Kü­çük İS­TAN­BUL İs­tan­bul Ha­zır­gi­yim ve Kon­fek­si­yon İh­ra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği (İH­KİB) Baş­ka­nı Hik­met Tan­rı­ver­di, 2009 mart ayın­dan iti­ba­ren sek­tö­rün to­par­lan­ma sü­re­ci­ne gir­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Os­man­bey Teks­til­ci İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (OTİ­AD) ile dü­zen­le­nen ‘Böl­ge­sel Bu­luş­ma Top­lan­tı­sı’nda ko­nu­şan Tan­rı­ver­di, “Bun­lar el­bet­te ya­şa­na­cak­tı. İna­nı­yo­rum ki özel­lik­le bu sek­tör çok cid­di bir çı­kış ya­pa­cak. Bu­ra­da sı­kın­tı­mız ayak­ta ka­la­cak fir­ma sa­yı­sı. Bi­zim için önem­li olan tüm fir­ma­la­rı­mı­zın ayak­ta kal­ma­sı. Tüm fir­ma­la­rı­mız ayak­ta ka­lır­sa bu sek­tör öm­rü­nü bel­ki da­ha uzun za­ma­na ya­ya­cak. 2009 mart ayın­dan iti­ba­ren sek­tö­rün to­par­lan­ma sü­re­ci­ne gir­me­si­ni bek­li­yo­ruz. Özel­lik­le Os­man­bey’de­ki ken­di mar­ka­sı­nı, ken­di mo­de­li­ni oluş­tu­ran fir­ma­lar için bu önü­müz­de­ki dö­ne­min çok cid­di avan­taj­lar ge­ti­re­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum” de­di. OTİ­AD Baş­ka­nı Ser­hat Çe­tin­ka­ya ise, hü­kü­me­tin ban­ka­la­ra, ban­ka­la­rın da iş adam­la­rı­na des­tek ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Os­man­bey’in her za­man ol­du­ğu gi­bi ken­di di­na­mik­le­ri­ni ken­di­si­nin oluş­tur­du­ğu­nu ifa­de eden Çe­tin­ka­ya, “OTİ­AD ola­rak mev­cut pa­zar­la­rı ko­ru­mak adı­na, o pa­zar­lar­da Os­man­bey’in ta­nı­tı­mı­na yö­ne­lik gör­sel ve ya­zı­lı ba­sın­da rek­lam ve ta­nı­tım pro­je­si baş­la­ta­ca­ğız” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT