BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İn­san­lar, duy­gu­lar, k­riz­ler

İn­san­lar, duy­gu­lar, k­riz­ler

Bütün can­lı­lar gi­bi “in­san” da ken­di­ni teh­li­ke­ler­den ko­ru­ma iç­gü­dü­süy­le ha­re­ket edi­yor. Bir teh­li­ke anın­da bir hay­van­la bir in­sa­nın ref­leks­le­ri ara­sın­da bü­yük bir fark ol­ma­dı­ğı ma­lum. Bu du­rum­da in­sa­nı ne ka­dar yal­nız­lı­ğa mah­kum eder­se­niz, in­sa­nın iç­gü­dü­sel ko­run­ma ref­leks­le­ri o ka­dar şid­det­li ve ha­şin ola­bi­li­yor.Bütün can­lı­lar gi­bi “in­san” da ken­di­ni teh­li­ke­ler­den ko­ru­ma iç­gü­dü­süy­le ha­re­ket edi­yor. Bir teh­li­ke anın­da bir hay­van­la bir in­sa­nın ref­leks­le­ri ara­sın­da bü­yük bir fark ol­ma­dı­ğı ma­lum. Bu du­rum­da in­sa­nı ne ka­dar yal­nız­lı­ğa mah­kum eder­se­niz, in­sa­nın iç­gü­dü­sel ko­run­ma ref­leks­le­ri o ka­dar şid­det­li ve ha­şin ola­bi­li­yor. An­cak in­san ya­ra­dı­lı­şı ge­re­ği “me­de­ni”dir. Ya­ni bir­bi­ri­ne muh­taç­tır. İn­san yav­ru­su can­lı­lar için­de en ko­run­ma­sız ve en faz­la yar­dı­ma muh­taç olan bir ya­ra­tık­tır... Bü­tün bu sa­tır­la­rı içim­den gel­di­ği şe­kil­de dök­tür­düm. Böy­le de­rin­le­me­si­ne psi­ko­log ve sos­yo­log de­ği­lim. Ta­bi­î bir yer­le­re var­mak is­ti­yo­rum. Ba­ka­lım be­ce­re­bi­le­cek mi­yim?.. Kı­sa­dan ifa­de ede­yim, in­san­la­ra yal­nız ol­duk­la­rı­na inan­dık­la­rı bir or­tam sağ­lar­sa­nız, on­lar­dan çev­re­le­ri için da­ha olum­lu dav­ra­nış­lar bek­le­ye­bi­lir­si­niz. Ai­le, klan, aşi­ret, ce­ma­at, mil­let gi­bi sos­yo­lo­jik olu­şum­la­rın öne­mi de bu­ra­dan ge­li­yor ol­sa ge­rek. Gı­da ve ba­rın­ma ih­ti­yaç­la­rın­dan son­ra in­san­la­rın “ait ol­ma” ih­ti­ya­cın­dan bah­se­di­lir. Bu ih­ti­yaç bir şe­kil­de tat­min edil­mek zo­run­da­dır. Bu­nu; mil­let ol­ma, hem­şeh­ri ol­ma, din­daş ol­ma ve ben­ze­ri sos­yo­lo­jik kri­ter­ler ya­nın­da, bir iş ta­kı­mı­na, bir şir­ke­te ait ol­ma his­siy­le de tat­min ede­bi­lir­si­niz. İş­te o za­man teh­li­ke anın­da in­san­lar da­ya­nış­ma için­de olur­lar, li­de­rin gö­zü­nün içi­ne ba­kar­lar, sab­re­der li­de­re des­tek olur­lar. Çün­kü in­san de­nen ya­ra­tı­ğın dav­ra­nış­la­rı­na mad­di fak­tör­ler yüz­de yir­mi et­ki ya­pı­yor­sa, duy­gu­sal ve mâ­ne­vî fak­tör­ler yüz­de sek­sen et­ki yap­mak­ta­dır. Onun için “li­der­le­rin” kriz an­la­rın­da dik dur­ma­la­rı bel­ki de en önem­li hu­sus­tur... Tür­ki­ye kri­zi bu de­fa ha­fif at­la­tı­yor­sa bu­nun se­be­bi “hü­kü­me­tin da­ya­nış­ma için­de ser­gi­le­di­ği po­zi­tif li­der­lik­tir.” Bu­nun ül­ke­ye dal­ga dal­ga ya­yıl­dı­ğı­nı gö­rü­yo­rum ve ile­ri­si için bü­yük ümit­ler bes­li­yo­rum. Bek­le dün­ya Tür­ki­ye bu de­fa ger­çek­ten emin adım­lar­la ge­li­yor. Çün­kü dev­le­ti “li­der­li­ği pay­laş­ma­sı­nı bi­len­ler” yö­ne­ti­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92543
  % -0.18
 • 5.4649
  % -0.34
 • 6.1587
  % -0.51
 • 7.0842
  % -0.19
 • 210.692
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT