BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İş Ban­ka­sı’nın ka­nal­la­rı­nı kul­la­na­ca­ğız

İş Ban­ka­sı’nın ka­nal­la­rı­nı kul­la­na­ca­ğız

Ana­do­lu Si­gor­ta’nın da­ğı­tım nok­ta­la­rı­nın top­lam sa­yı­sı­nın 3000’i aş­tı­ğı­nı be­lir­ten Mus­ta­fa Su, önü­müz­de­ki dö­nem­de sa­yı­la­rı 1000’i ge­çen Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı şu­be­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la üre­te­cek­le­ri prim­le­ri ar­tır­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.Ana­do­lu Si­gor­ta’nın da­ğı­tım nok­ta­la­rı­nın top­lam sa­yı­sı­nın 3000’i aş­tı­ğı­nı be­lir­ten Mus­ta­fa Su, önü­müz­de­ki dö­nem­de sa­yı­la­rı 1000’i ge­çen Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı şu­be­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la üre­te­cek­le­ri prim­le­ri ar­tır­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Su, “Da­ğı­tım ka­nal­la­rı­mız­dan Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı şu­be­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la yap­tı­ğı­mız üre­ti­mi ar­tır­ma­yı is­ti­yo­ruz. Bu alan­da önü­müz­de bü­yük bir po­tan­si­yel ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Bu amaç­la bir yıl ön­ce şu­be­ler­de gö­rev alan, bir doğ­ru­dan sa­tış eki­bi kur­duk. So­nuç­lar ga­yet iyi. Bu­nu da­ha da ge­liş­ti­re­ce­ğiz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT