BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hedefimiz yeni müşteri

Hedefimiz yeni müşteri

Türk si­gor­ta sek­tö­rün­de ki­şi ba­şı prim üre­ti­mi­nin 2003 yı­lın­da 70 YTL iken 2008’in 9 ayın­da 126 YTL’ye yük­sel­di­ği­ni ha­tır­la­tan Mus­ta­fa Su, “Tür­ki­ye ge­liş­miş ül­ke­le­re gö­re işin çok ba­şın­da.Türk si­gor­ta sek­tö­rün­de ki­şi ba­şı prim üre­ti­mi­nin 2003 yı­lın­da 70 YTL iken 2008’in 9 ayın­da 126 YTL’ye yük­sel­di­ği­ni ha­tır­la­tan Mus­ta­fa Su, “Tür­ki­ye ge­liş­miş ül­ke­le­re gö­re işin çok ba­şın­da. Dün­ya or­ta­la­ma­sı 600, Av­ru­pa or­ta­la­ma­sı 1700 do­lar... Hat­ta 3 bin do­la­ra ula­şan ül­ke­ler var. Ana­do­lu Si­gor­ta ola­rak he­de­fi­miz, hiç si­gor­ta­lan­ma­yan ke­si­mi si­gor­ta ile ta­nış­tır­mak, ye­ni si­gor­ta­lı­ya git­mek” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT