BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KO­Bİ’le­re Türk Bar­ter des­te­ği

KO­Bİ’le­re Türk Bar­ter des­te­ği

Türk Bar­ter Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Şim­şek, “Dün­ya­da ve Tür­ki­ye’de fa­ali­yet gös­te­ren bar­ter şir­ket­le­ri ara­sın­da ISO 9001:2000 ver­si­yo­nu ile ha­zır­la­nan ka­li­te bel­ge­si­ne sa­hip ilk ve tek bar­ter şir­ke­tiyiz” dedi.Türk Bar­ter, 2008 yı­lı içe­ri­sin­de Türk ti­ca­ret ha­ya­tı­nın bel ke­mi­ği olan KO­Bİ’le­re yö­ne­lik baş­lat­tı­ğı 500 mil­yon YTL tu­ta­rın­da­ki fa­iz­siz kre­di­den son­ra, 5. KO­Bİ’ler ve Ve­rim­li­lik Kon­gre­si’ne spon­sor ola­rak des­te­ği­ni sür­dür­dü. Kon­gre­de, “Kü­re­sel Net­work’e Gir­me­nin Yol­la­rı” baş­lık­lı pa­ne­li ile bar­ter sis­te­mi­nin KO­Bİ’le­re fay­da­la­rı ka­tı­lım­cı­lar­la pay­la­şıl­dı. Türk Bar­ter Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı M. Sır­rı Şim­şek, KO­Bİ’le­rin en bü­yük prob­lem­le­ri­nin ba­şın­da, ye­ter­li fi­nans kay­na­ğı­na ra­hat ula­şa­ma­ma­sı, ra­hat kre­di ala­ma­ma­sı, yük­sek fa­iz oran­la­rı se­be­biy­le ma­li­yet­le­ri­ni kon­trol ede­me­me­si ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. Şim­şek, “Biz ise 2001 yı­lın­dan bu ya­na KO­Bİ’le­re yö­ne­lik pek çok ça­lış­ma yap­tık. Bun­lar­dan bi­ri de 2008 yı­lı içe­ri­sin­de ver­me­ye baş­la­dı­ğı­mız 500 mil­yon YTL tu­ta­rın­da­ki fa­iz­siz Ko­bi Des­tek Kre­di­si’dir. Bu ça­lış­ma­mız ile pek çok KO­Bİ’ye için­de bu­lun­duk­la­rı eko­no­mik dar­bo­ğaz­da çı­kış yo­lu ol­ma­yı ba­şar­dık. Biz ye­ni dün­ya dü­ze­nin­de ye­ni fi­nans­man mo­del­le­ri ile kü­re­sel net­work­le­re gir­me­nin çok önem­li ol­du­ğu­na inan­mak­ta­yız. 2. Dün­ya Sa­va­şı’ndan son­ra Ame­ri­ka’da bir ti­ca­ret mo­de­li ola­rak çı­kan ve gü­nü­müz­de iyi­ce yay­gın­la­şan bar­ter sis­te­mi avan­taj­la­rı ile en önem­li ye­ni fi­nans­man mo­de­li ol­mak­ta­dır. Bu­gün ül­ke­miz­de­ki bar­ter iş­lem pa­za­rı­nın bü­yük­lü­ğü 600 mil­yon YTL’ye yaklaştı” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT