BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Si­gor­ta yap­tır­ma­ya­cak ­ka­dar zen­gin de­ği­liz

Si­gor­ta yap­tır­ma­ya­cak ­ka­dar zen­gin de­ği­liz

K­riz dö­ne­min­de a­kıl­lı ya­tı­rı­mın kazandıracağını söyleyen A­na­do­lu Si­gor­ta Ge­nel Mü­dü­rü Su, “Ya­tı­rı­mı, ta­nı­tı­mı durdurmayıp k­riz­den çı­ka­ca­ğız” de­diKREDİLER KESİLMEMELİ Küresel krizin etkilerinin henüz ülkemizde görülmediğini söyleyen A­na­do­lu Si­gor­ta Ge­nel Mü­dü­rü Mus­ta­fa Su, kre­di­lerin ke­sil­me­mesi gerektiğini söyledi. Ana­do­lu Si­gor­ta Ge­nel Mü­dü­rü Mus­ta­fa Su, kriz dö­nem­le­ri­nin si­gor­ta yap­tır­ma­nın en ge­rek­li dö­nem­ler ol­du­ğu­nu söy­le­di. Hiç bir bi­re­yin, ku­ru­mun, fir­ma­nın si­gor­ta yap­tır­ma­ya­cak ka­dar ‘zen­gin’ ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden Su, “Yıl­la­rın eme­ği bir an­da kü­le dö­ne­bi­lir. Nor­mal eko­no­mi­de bu­nun ye­ri­ne kon­ma­sı da­ha ko­lay ola­bi­lir ama kriz­de si­gor­ta lüks de­ğil, şart­tır” de­di. 2008 yı­lın­da si­gor­ta sek­tö­rün­de re­el bü­yü­me bek­len­ti­si­nin azal­dı­ğı­nı, bu­nun 2009 için de ge­çer­li ol­du­ğu­nu ifa­de eden Mus­ta­fa Su, hem si­gor­ta sek­tö­rü hem de Ana­do­lu Si­gor­ta’nın du­ru­mu hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. KO­Bİ’LE­RE YE­Nİ ÜRÜN Ana­do­lu Si­gor­ta’nın dik­ka­ti­ni, kri­ze kar­şı en du­yar­lı ke­sim­le­rin ba­şın­da ge­len KO­Bİ’le­re ve­re­ce­ği­ni de söy­le­yen Su, “KO­Bİ’le­rin iş­let­me sü­reç­le­rin­de­ki ih­ti­yaç­la­rı­nı bü­tün yön­le­riy­le kar­şı­la­ya­cak bir ürün üze­rin­de ça­lış­tık­la­rı­nı, bu­nun yı­lın ilk 3 ayın­da dev­re­ye gi­re­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. Ken­di­le­ri­ni her an­lam­da ye­ni­le­dik­le­ri­ni, de­ği­şim ve dö­nü­şüm sü­re­ci ya­şa­dık­la­rı­nı, 83 yıl­lık geç­mi­şiy­le Türk si­gor­ta ta­ri­hin­de önem­li bir yer edin­dik­le­ri­ni ifa­de eden Mus­ta­fa Su, “Ha­li­ha­zır­da si­gor­ta­lı­la­rı­mız­la ilk te­ma­sı kur­mak­tan tek­lif sun­ma­ya; po­li­çe dü­zen­le­mek­ten, ha­sar iş­lem­le­ri­ne ka­dar tüm sü­reç­le­ri­mi­zi göz­den ge­çi­ri­yo­ruz. Ama­cı­mız, ve­rim­li­li­ği­mi­zi de en üst se­vi­ye­ye çı­kar­mak, ge­liş­ti­ril­me­si ge­re­ken yön­le­ri tes­pit et­mek ve iyi­leş­tir­mek” de­di. Ye­ni ürün­le­rin­den de bah­se­den Mus­ta­fa Su, “İş ye­ri­ne ser­vis­le gi­dip ge­len araç sa­hip­le­ri­nin kas­ko­la­rın­da yüz­de 30 in­di­rim ya­pan ürü­nü­mü­zü kul­la­nı­ma sun­duk” de­di. Kre­di da­ra­lır­sa iş­siz­lik ar­tar Kri­zin et­ki­le­ri­nin Tür­ki­ye’de, Av­ru­pa ve ABD’de­ki­ne oran­la he­nüz da­ha az his­se­dil­di­ği­ni vur­gu­la­yan Ana­do­lu Si­gor­ta Ge­nel Mü­dü­rü Mus­ta­fa Su, “Kri­zin ge­tir­di­ği olum­suz­luk­lar si­gor­ta sek­tö­rü­ne da­ha son­ra­dan yan­sı­ya­bi­lir. Ama mut­la­ka et­ki­le­ne­ce­ğiz. Biz­de mort­ga­ge sis­te­mi ye­ni, tü­rev ürün­ler yer­leş­me­di. Teks­til, oto­mo­tiv gi­bi sek­tör­ler­de sı­kın­tı açı­ğa çık­tı. Kre­di hac­mi da­ra­lır­sa ye­ni ya­tı­rım­lar ke­si­lir, bu da iş­siz­li­ği artırır” de­di. Ya­tı­rımlar de­vam edecek Kriz var di­ye kam­pan­ya­la­rın ke­sil­me­ye­ce­ği­ni, ya­tı­rım, rek­lam ve ta­nı­tı­mın de­vam ede­ce­ği­ni be­lir­ten Mus­ta­fa Su, “Ça­lı­şan sa­yı­mı­zı azalt­mak bir ya­na, son dö­nem­de 30 ki­şi­yi işe al­dık” de­di. Si­gor­ta şir­ket­le­ri­nin ma­ce­ra­ya gir­me risk­le­ri ol­ma­dı­ğı­nı da ifa­de eden Mus­ta­fa Su, acen­te­le­ri sı­kış­tır­ma­dan nor­mal va­de­le­re ria­yet et­me­yi sağ­la­dık­la­rı­nı da kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT