BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Geç­mi­şe a­çı­lan şefkat ka­pı­sı ­DA­RÜ­LA­CE­ZE

Geç­mi­şe a­çı­lan şefkat ka­pı­sı ­DA­RÜ­LA­CE­ZE

Ha­ya­ta Da­rü­la­ce­ze i­le bağ­la­nan ko­ca çı­nar­lar sa­de­ce bay­ram­da sey­ran­da de­ğil her za­man ken­di­le­ri­ni ha­tır­la­ya­cak gö­nül dost­la­rı bek­li­yor!> İSTANBUL - M. Kurtbay ÖNÜR KİM DE­MİŞ YAŞ­LI­LAR A­E­RO­BİK YA­PA­MAZ Dİ­YE... Yem­ye­şil bah­çe­si ve kapsamlı kü­tüp­ha­ne­si bu­lu­nan Da­rü­la­ce­ze’de yaş­lı­lar, sa­bah­la­rı na­ma­zın ar­dın­dan kah­val­tı ya­pı­yor. Da­ha son­ra e­ğit­men eş­li­ğin­de sa­bah eg­zer­si­zi­ni de ih­mal et­mi­yor. Alış­kan­lık bu ya, “Bay­ram gel­di, yi­ne ga­ze­te­ci­ler do­luş­tu!” den­me­sin di­ye, bir haf­ta ev­ve­lin­de ça­lı­yo­ruz muh­taç­la­rın, kim­se­siz­le­rin me­kâ­nı Da­rü­la­ce­ze’nin ka­pı­sı­nı... İs­tan­bul’un di­ğer ya­ka­sın­da­ki (Ana­do­lu) Ka­yış­da­ğı Da­rü­la­ce­ze’ye gi­rer­ken, ku­ru­mun mi­ma­rı Sul­tan İkin­ci Ab­dül­ha­mid Han’ın ru­hu­na fa­ti­hâ­lar oku­yo­ruz. Muh­taç­la­ra ça­tı olan Da­rü­la­ce­ze, bu­gün­ler­de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin gay­ret­li ça­lış­ma­la­rıy­la ayak­ta tu­tu­lu­yor. TEK Şİ­KA­YET­LE­Rİ YAL­NIZ­LIK Ka­yış­da­ğı’nda­ki at­mos­fer sı­ğın­ma ye­rin­den zi­ya­de sos­yal bir komp­lek­si an­dı­rı­yor. 727 sa­ki­nin bu­lun­du­ğu Da­rü­la­ce­ze, şe­hir ha­ya­tın­da­ki ye­ni yer­le­şim pla­nın­dan na­si­bi­ni al­mış gö­rü­nü­yor. Kü­tüp­ha­ne­ler, spor sa­lon­la­rı, par­sel par­sel ay­rıl­mış bah­çe­ler, si­te si­te bö­lün­müş me­kan­lar, top­lu soh­bet oda­la­rı, dı­şa­rı­da ki sos­yal ha­yat ta­şın­mış bu­ra­ya, per­so­nel can si­pe­ra­ne ça­lı­şı­yor, hat­ta ka­la­ba­lık bir ai­le ol­muş­lar ku­rum sa­kin­le­ri. Sa­de­ce yü­rek­ler­de­ki bu­ruk yal­nız­lık dı­şın­da... BAŞ­BA­KAN’IN ES­Kİ DOS­TU Gü­nü­nü çi­çek­le­riy­le ge­çi­ren Yıl­maz Am­ca, genç­li­ğin­de Baş­ba­kan Er­do­ğan’la top koş­tur­muş. BAY­RA­MI İP­LE ÇE­Kİ­YOR­LAR ­Bay­ram sa­ba­hları Darülaceze kurumunu zi­ya­ret e­den ço­cuk­lar, genç­ler yaş­lı­la­rın el­le­ri­ni ö­pe­rek on­la­ra dün­ya­la­rı ve­ri­yor. “U­ÇUN KUŞ­LAR U­ÇUN” ­Boy­nu­nu bükerek Kas­ta­mo­nu­’yu özlediğini söyleyen Şev­ki De­de, ek­mek at­tı­ğı kuş­la­rla san­ki bir yer­le­re ha­ber gön­der­mek is­ti­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT