BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İki­zi öl­dü, o ha­ya­ta sım­sı­kı tu­tu­nu­yor

İki­zi öl­dü, o ha­ya­ta sım­sı­kı tu­tu­nu­yor

Is­par­ta’da an­ne kar­nın­day­ken iki­zi­nin ölü­mü se­be­biy­le ya­pı­lan cer­ra­hi ope­ras­yon­la 29 haf­ta­lık­ken dün­ya­ya ge­ti­ri­len kız be­be­ğin sağ­lı­ğı­nın iyi ol­du­ğu bil­di­ril­di.Is­par­ta’da an­ne kar­nın­day­ken iki­zi­nin ölü­mü se­be­biy­le ya­pı­lan cer­ra­hi ope­ras­yon­la 29 haf­ta­lık­ken dün­ya­ya ge­ti­ri­len kız be­be­ğin sağ­lı­ğı­nın iyi ol­du­ğu bil­di­ril­di. Is­par­ta Do­ğu­me­vi ve Ço­cuk Ba­kı­me­vi Baş­he­ki­mi Opr. Dr. İs­hak Işık, he­nüz is­mi ko­nul­ma­yan be­be­ğin, şu an­da 930 gram ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Be­bek­le­rin­den bi­ri­ni kay­bet­me­nin üzün­tü­sü­nü ya­şa­yan Eğir­dir­li an­ne Emi­ne Ma­nav (37) ise di­ğer be­be­ğin ya­şa­tıl­ma­sın­dan te­sel­li bul­du­ğu­nu söy­le­di. Ma­nav, “Bir da­ha ha­mi­le ka­lıp ka­la­ma­ya­ca­ğım bel­li de­ğil ama mi­nik kı­zım­la ba­na dün­ya­yı ba­ğış­la­dı­lar” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT