BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ö­zin­ce’den İh­las Hol­ding’e zi­ya­ret

Ö­zin­ce’den İh­las Hol­ding’e zi­ya­ret

Tür­ki­ye Ban­ka­lar Bir­li­ği (TBB) Baş­ka­nı ve Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Er­sin Özin­ce İh­las Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ya­vuz Öz­gün ve Ce­mil Aral’ı zi­ya­ret et­ti.> Zi­ya San­dık­çı­oğ­lu İS­TAN­BUL Tür­ki­ye Ban­ka­lar Bir­li­ği (TBB) Baş­ka­nı ve Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Er­sin Özin­ce İh­las Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ya­vuz Öz­gün ve Ce­mil Aral’ı zi­ya­ret et­ti. Ga­ze­te­ci-ya­zar Zi­ya Os­man Açı­kel’in ha­zır­la­yıp sun­du­ğu TGRT HA­BER TV’de­ki Eko­no­mi Ku­li­si Özel prog­ra­mı­na ko­nuk olan Özin­ce’yi İh­las Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ya­vuz Öz­gün ve Ce­mil Aral kar­şı­la­dı. Zi­ya Os­man Açı­kel’in de ha­zır bu­lun­du­ğu İh­las Hol­ding Mer­kez Bi­na­da sa­mi­mi bir ha­va­da ger­çek­le­şen zi­ya­ret­te Türk Ban­ka­cı­lı­ğı­nın bir nu­ma­ra­lı is­mi Özin­ce; Ya­vuz Öz­gün ve Ce­mil Aral ile son eko­no­mik du­rum ve Türk ban­ka­cı­lık sek­tö­rü hak­kın­da bir sü­re soh­bet et­ti.
Kapat
KAPAT