BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­re­ket­ler sert­leş­ti

Ha­re­ket­ler sert­leş­ti

Avru­pa ve Çin’den ge­len olum­suz ha­ber­ler­den son­ra ABD ulu­sal eko­no­mik araş­tır­ma bü­ro­su ABD eko­no­mi­si­nin res­men dur­gun­lu­ğa gir­di­ği­ni açık­la­ma­sı son­ra­sı ay­lık or­ta­la­ma­lar üze­rin­de ka­pan­mış olan bor­sa­la­rın ye­ni haf­ta­ya sert sa­tış­lar­la baş­la­ma­sı­na ne­den ol­du.Avru­pa ve Çin’den ge­len olum­suz ha­ber­ler­den son­ra ABD ulu­sal eko­no­mik araş­tır­ma bü­ro­su ABD eko­no­mi­si­nin res­men dur­gun­lu­ğa gir­di­ği­ni açık­la­ma­sı son­ra­sı ay­lık or­ta­la­ma­lar üze­rin­de ka­pan­mış olan bor­sa­la­rın ye­ni haf­ta­ya sert sa­tış­lar­la baş­la­ma­sı­na ne­den ol­du. Ge­çen haf­ta bo­yun­ca alı­cı­lı sey­re­den bor­sa­lar, sa­lı gü­nü öğ­len sa­at­le­ri­ne yo­ğun sa­tış­lar­la kar­şı­laş­tı. Sa­at 12.00’de açık­la­nan ve pi­ya­sa­lar­da olum­lu kar­şı­la­nan Av­ru­pa eko­no­mik ve­ri­le­ri son­ra­sı sa­tış­lar kar­şı­lan­dı. Do­lar dar ban­da sı­kış­tı Bor­sa­lar­la bir­lik­te sa­tış­la kar­şı­la­şan spot bo­no pi­ya­sa­sın­da 20.77 bi­le­şi­ğe ka­dar yük­se­len fa­iz ora­nı dün öğ­le­den son­ra ge­len alım­lar­la gün için­de gör­dü­ğü en dü­şük se­vi­ye olan 19.97’den ka­pan­dı. Pa­nik alım ve sa­tım­lar­la her ge­çen gün bi­raz da­ha dar ban­da sı­kı­şan ve haf­ta­yı 1.57’den ka­pa­yan do­lar dün sa­bah 1.62 YTL’ye iş­lem gör­dük­ten son­ra al­ter­na­tif pi­ya­sa­lar­da­ki olum­lu ha­va bor­sa­ya sa­tış ge­tir­di. Do­lar gü­nü 1.5933 di­ren­ci­nin de al­tın­dan 1.589 YTL’den ka­pa­dı. Oy­nak­lık art­tı Dış pi­ya­sa­lar­la bir­lik­te ha­re­ket eden pi­ya­sa­la­rı­mız­dan bo­no ve his­se se­ne­di­ne sa­tış, Tah­ta­ka­le’ye de Pa­zar­te­si alım gel­di. Cu­ma gü­nü 25.400 (22 gün­lük or­ta­la­ma­sı) se­vi­ye­si­nin üze­rin­den 25.715 pu­an­dan ka­pa­nan en­deks üç se­ans bo­yun­ca ge­len sa­tış­lar­la ön­ce ay­lık ar­dın­dan da haf­ta­lık or­ta­la­ma­la­rı­nın çok al­tı­na 23.079 pua­na ka­dar gev­şe­di. Av­ru­pa’yla bir­lik­te ha­re­ket eden İMKB ikin­ci se­ans yük­se­li­şe geç­ti. Gü­nü 24.425 pu­an­dan ka­pa­yan en­dek­sin kı­sa va­de­li 22.260-21.500 (bol­len­ger alt se­vi­ye­si) des­tek ve 24.866 (5 gün­lük or­ta­la­ma­sı)-25.100 (22 gün­lük, gün­lük dü­şen or­ta­la­ma­sı) di­renç se­vi­ye­le­ri var. Bor­sa­lar­da­ki sert­le­şen aşa­ğı ve yu­ka­rı ha­re­ket­le­rin ya­nı sı­ra 50 baz pu­an­lık in­di­ri­mi pi­ya­sa­la­rın fi­yat­lan­dır­dı­ğı Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı fa­iz ka­ra­rı, içe­ri­de bu­gün açık­la­na­cak olan ekim ayı enf­las­yon ra­kam­la­rı ya­kın­dan ta­kip edi­len ko­nu baş­lık­la­rı ola­cak­tır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT