BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

Ka­ra­de­niz sa­hil­le­rin­de ta­til yap­mak is­te­yen bir ai­le, tu­rizm bro­şür­le­ri­ne ba­kar­ken tam is­te­dik­le­ri gi­bi bir otel bul­muş­lar...Te­mel’in ye­ri Ka­ra­de­niz sa­hil­le­rin­de ta­til yap­mak is­te­yen bir ai­le, tu­rizm bro­şür­le­ri­ne ba­kar­ken tam is­te­dik­le­ri gi­bi bir otel bul­muş­lar... Bro­şür­de­ki te­le­fo­nu ara­yan adam, gö­rev­li Te­mel’e ote­li na­sıl bu­la­cak­la­rı­nı sor­muş... “Çok ko­lay” de­miş Te­mel; “-Be­nim otel pla­ja bir taş atı­mı me­sa­fe­de... Gör­me­mek müm­kün de­ğil...” -Si­zin otel ol­du­ğu­nu na­sıl an­la­ya­ca­ğız?... “-Pen­ce­re­le­rin­de­ki cam­la­rı kı­rık olan otel...” kadınlar&erkekler -­Ka­rı­mı ben her ye­re gö­tü­rü­rüm... (...A­ma her se­fe­rin­de dö­nüş yo­lu­nu bu­lur) ... -­Yıl dö­nü­mü­müz i­çin ka­rı­ma ne­re­ye git­mek is­te­di­ği­ni sor­dum... (...O da, “U­zun za­man­dır git­me­di­ğim bir yer ol­sun” de­di... Mut­fa­ğı ö­ner­dim) ... -­Ka­rı­ma 18 ay­dır tek bir söz söy­le­me­dim... (...O­nun sö­zü­nü hiç­bir za­man kes­mek is­te­mem) ... -­Son kav­ga­mız be­nim su­çum­du... (...Ka­rım ba­na “Te­le­viz­yon­da ne var” di­ye sor­du... Ben de “toz” de­dim) (...Ha­san Gü­neş’ten) bi­zim­ki­ler... ­Ve­nüs, Jü­pi­ter ve Ay’ın gök­yü­zün­de­ki bu­luş­ma­sı­na Bi­zim­ki­ler’in yo­rum­la­rı; SER­DAR: Mik­ros­kop ol­say­dı da­ha i­yi sey­re­der­dik... A­Lİ: Bu­ra­dan u­zak gö­zü­kü­yor, uç ta­raf­ta­ki ca­ma gi­de­lim... GÖK­SEL (Te­le­fon­da): Day­ko at­la­yın Gü­neş­li’ye ge­lin, bu­ra­dan çok net... iğ­ne­lik... TEKNOLOJİ ­Tek­no­lo­ji ya­rı­şı, ­de­ta bir ma­ra­ton! ­Gö­ğüs­le­yen va­rı­şı, O­lu­yor hep şam­pi­yon! ­Ya­rış­ta ge­ri ka­lan, ­de­ta dö­kü­lü­yor... ­Şam­pi­yon­dan mal a­lan, ­Pa­ra­yı sö­kü­lü­yor! ­Saç­la­rı­nı yo­lu­yor, ­Kul­la­nı­cı kirâ­cı... ­Tek­no­lo­ji o­lu­yor, ­Bir sö­mü­rü a­ra­cı! (...Se­fa Ko­yun­cu) tuzaktan kumanda (...KA­NALD-Dis­ko Kra­lı) STÜD­YO KO­NU­ĞU: İki kı­zı­mız da boks­ta al­tın ma­dal­ya ka­zan­dı... OKAN BA­YÜL­GEN: Evet... Gül­süm Şey­ma Ta­tar ve Şem­si Ya­ra­lı... Ama Şem­si kız is­mi ola­maz, de­mek ki bu kız de­ğil, adam... (...LİG TV-Ma­ra­ton) ER­MAN TO­ROĞ­LU: Ece­lin ölü­me fay­da­sı yok mu der­ler, ne der­ler?... ŞAN­SAL BÜ­YÜ­KA: Kor­ku­nun ece­le fay­da­sı yok der­ler ho­cam. ER­MAN TO­ROĞ­LU: Öy­le de de­nir... hayata dair... Siz izin ver­me­dik­çe; hiç kim­se mut­lu ol­ma­nı­za en­gel ola­maz... Unut­ma­yın ki; öf­ke­si­ni bas­tı­ra­bi­len in­san, prob­lem­li bir gü­nün önü­ne geç­miş olur... Gün­lük ha­ya­tı­nız­da kar­şı­la­şa­bi­le­ce­ği­niz can sı­kı­cı olay­la­rın üze­ri­ne gi­dip bü­yü­tü­lür­se kor­kunç za­rar­la­ra yol aça­bi­lir... Bun­la­rı dik­ka­te al­maz ve ka­fa­nız­dan ko­var­sa­nız git­tik­çe üze­ri­niz­de­ki et­ki­le­ri­ni kay­be­de­cek­ler­dir... Her yer­de kıs­kanç in­san­lar var­dır... Unut­ma­yın ki kıs­kanç­lık so­lu­can gi­bi, hep en gü­zel el­ma­nın pe­şi­ne dü­şer... (...Man­di­no) bir film di­ya­lo­ğu! -Kız ço­cuk­la­rı­nın ev­len­dik­ten son­ra ya­ban­cı­dan far­kı kal­mı­yor... “-Ço­cuk­lar an­ne-ba­ba­la­rı­nın um­duk­la­rı gi­bi ol­mu­yor­lar hiç­bir za­man...Yi­ne de ço­ğu in­san­dan iyi­ler, bu­na da şü­kür...” (...Tok­yo Story fil­min­den) SÖZ SİZ­DE Da­ha iyi bir TÜRKİYE için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST. Türkiye Çocuk Dergisi Al­man­ya’dan ya­zı­yo­rum. Tür­ki­ye ga­ze­te­sin­den ne as­ker­de, ne de gur­bet­te ay­rı kal­ma­dık, ka­la­ma­dık...O­nun­la be­ra­ber bü­yü­düm ih­ti­yar­la­ma­ya baş­la­dım o i­se hâlâ dip­di­ri, tap­ta­ze... ­Be­nim en bü­yük öz­le­mim Tür­ki­ye Ço­cuk der­gi­sin­de­ki bir­bi­rin­den ka­li­te­li ve me­saj do­lu çiz­gi ro­man­la­rın, ö­zel­lik­le “De­li Bal­ta”nın ya­yın­lan­ma­sı... Ve­ya re­sim­li ev­li­ya men­kı­be­le­ri­nin tek­ra­rı... (...Mu­rat Kurt) EDİ­TÖR NO­TU: Ön­ce­lik­le bi­zi yal­nız bı­rak­ma­yan her­kes gi­bi si­ze de te­şek­kür e­di­yo­ruz. Tür­ki­ye Ço­cuk’la il­gi­li öz­lem­le­ri­ni­zi, der­gi­yi ha­zır­la­yan ar­ka­daş­la­rı­mı­za i­let­tik, ge­rek­li ça­lış­ma­la­rın ya­pı­la­ca­ğı­nı bil­dir­di­ler...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT