BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çay­kur, Vus­lat’ta ­lo­kum da­ğı­ta­cak

Çay­kur, Vus­lat’ta ­lo­kum da­ğı­ta­cak

Çay­kur Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’ne ait Çay­kur Ta­nı­tım TIR’ı, Mev­la­na Haz­ret­le­ri­nin 735. Vus­lat Yıl­dö­nü­mü et­kin­lik­le­ri için Kon­ya’ya gel­di.Çay­kur Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’ne ait Çay­kur Ta­nı­tım TIR’ı, Mev­la­na Haz­ret­le­ri­nin 735. Vus­lat Yıl­dö­nü­mü et­kin­lik­le­ri için Kon­ya’ya gel­di. Et­kin­lik­ler çer­çe­ve­sin­de yet­ki­li­le­rin bu­gün lo­kum da­ğı­tı­mı ya­pa­cak­la­rı öğ­re­nil­di. Mev­la­na Mü­ze­si ya­nı­na ku­ru­lan ta­nı­tım TIR’ın­da va­tan­daş­la­ra ay­rı­ca Çay­kur’un üret­ti­ği çay­lar üc­ret­siz ola­rak su­nu­lur­ken, araç­ta bu­lu­nan LCD ek­ran­da ça­yın na­sıl üre­til­di­ği ko­nu­sun­da bil­gi­ler ve­ril­di. Çay­kur Ba­sın ve Halk­la İliş­ki­ler Mü­dü­rü Dün­dar Ba­tık, Türk ça­yı­nın dün­ya­da­ki en kat­kı­sız ve gü­zel çay ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Mak­sa­dı­mız, yer­li ve ya­ban­cı mi­sa­fir­le­re Türk ça­yı­nı tat­tır­mak ve ta­nıt­mak­tır” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT