BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kokain içip katliam yapmışlar

Kokain içip katliam yapmışlar

Hin­dis­tan’ın Mum­ba­i ken­tin­de dü­zen­le­nen sal­dı­rı­lar­da te­rö­rist­le­rin yak­la­şık 60 sa­at sü­ren ey­lem­le­ri sı­ra­sın­da ko­ka­in ve di­ğer uya­rı­cı­lar­la ayak­ta kal­dı­ğı bil­di­ril­di.Hin­dis­tan’ın Mum­ba­i ken­tin­de dü­zen­le­nen sal­dı­rı­lar­da te­rö­rist­le­rin yak­la­şık 60 sa­at sü­ren ey­lem­le­ri sı­ra­sın­da ko­ka­in ve di­ğer uya­rı­cı­lar­la ayak­ta kal­dı­ğı bil­di­ril­di. Da­ily Te­leg­raph ga­ze­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re, 170’den faz­la ki­şi­nin öl­dü­ğü sal­dı­rı­la­rın dü­zen­len­di­ği böl­ge­ler­de ya­pı­lan in­ce­le­me­ler­de uyuş­tu­ru­cu zerk et­mek için kul­la­nı­lan şı­rın­ga­lar bu­lun­du­ğu, şı­rın­ga­la­rın, LSD ve ko­ka­in ka­lın­tı­la­rı içer­di­ği be­lir­til­di. Yet­ki­li­ler da­ha son­ra te­rö­rist­le­rin ka­nın­da da uyuş­tu­ru­cu izi­ne rast­lan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti­ler. Bir yet­ki­li, te­rö­rist­le­rin kul­lan­dık­la­rı uyuş­tu­ru­cu­la­rın, bu ki­şi­le­rin ko­man­do­lar­la su­suz ve gı­da­sız 50 sa­at­ten faz­la ça­tış­ma­la­rı­nı açık­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT