BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Er­do­ğan: Te­rör­le ­bir ye­re va­rıl­maz

Er­do­ğan: Te­rör­le ­bir ye­re va­rıl­maz

Baş­ba­kan, AK Par­ti’nin ik­ti­dara gelmesiyle, te­rör ör­gü­tü­nün sal­dı­rı­lar­da bu­lun­du­ğu­nu söy­le­ye­rek, “Hal­kı­mız bunlara san­dık­ta der­sini ve­re­cek­” de­diFA­İL­LER YA­KA­LA­NA­CAK Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ha­ya­ti Ya­zı­cı ve İ­çiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir A­ta­lay i­le bir­lik­te, bom­ba­lı sal­dı­rı­ya ma­ruz ka­lan par­ti­si­nin İs­tan­bul il baş­kan­lı­ğın­da yet­ki­li­ler­den bil­gi al­dı. Er­do­ğan, bi­na çı­kı­şın­da ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı ü­ze­ri­ne, fa­il­le­rin ya­ka­lan­ma­sı i­çin gü­ven­lik güç­le­ri­nin ça­lış­ma yap­tı­ğı­nı söy­le­di. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, par­ti­si­nin İs­tan­bul il baş­kan­lı­ğın­da mey­da­na ge­len pat­la­ma­nın ya­şan­dı­ğı yer­de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­na­rak, yet­ki­li­ler­den bil­gi al­dı. Yak­la­şık ya­rım sa­at par­ti bi­na­sın­da ka­lan Er­do­ğan, çı­kış­ta ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­dı. Sal­dı­rı­da 10 ki­şi­nin ya­ra­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Er­do­ğan, “5 ar­ka­da­şı­mız te­da­vi ola­rak has­ta­ne­den çık­tı, di­ğer 5 ki­şi­nin ise te­da­vi­si sü­rü­yor. Po­lis ve ida­re ami­ri­mi­zin ise ha­ya­ti teh­li­ke­si de­vam edi­yor. Di­ğer iki­si­nin du­ru­mu bi­raz ağır. Te­men­ni­miz, dua­mız odur ki şi­fa bu­la­rak has­ta­ne­den çık­sın­lar” de­di. DÜN­YA­DA ÖR­NE­Ğİ YOK “De­mok­ra­si mü­ca­de­le­si­ne so­yu­na­lar, hak ve öz­gür­lük mü­ca­de­le­si­ne so­yu­nan­lar, özel­lik­le hu­kuk mü­ca­de­le­si için­de ol­du­ğu­nu id­di­a eden­ler te­rör­le ve şid­det­le hiç­bir ye­re va­ra­maz­lar” di­ye de­vam eden Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Dün­ya­nın hiç bir ye­rin­de bu­nun ör­ne­ği yok­tur. Hiç­bir yer­de de ne­ti­ce­ye var­dık­la­rı­nı biz gö­re­me­dik. Ül­ke­miz­de de bu mü­ca­de­le­yi bu şe­kil­de sür­dü­ren­ler, bir de­mok­ra­si içe­ri­sin­de ol­duk­la­rı­nı söy­le­ye­mez­ler; bir hu­kuk mü­ca­de­le­si için­de ol­duk­la­rı­nı hiç söy­le­ye­mez­ler; in­san hak ve öz­gür­lük­le­rin­den hiç bah­se­de­mez­ler. Zi­ra, in­san­la­rın ölü­mü, in­san­la­rın ka­nı üze­rin­den kim­se is­tis­ma­ra gi­re­rek, ‘biz öz­gür­lük mü­ca­de­le­si ve­ri­yo­ruz’ di­ye­mez. Şu an­da gö­rü­nen tab­lo da bu­nun fark­lı bir ör­ne­ği­dir” ifa­de­le­ri­ni kay­det­ti. CE­VA­BI HALK VE­RE­CEK AK Par­ti’nin ik­ti­da­rı ile bir­lik­te Tür­ki­ye’nin çok de­ği­şik yer­le­rin­de te­rör ör­gü­tü­nün bom­ba­lı, mo­lo­tof­lu sal­dı­rı­lar ger­çek­leş­tir­di­ği­ni ve par­ti­si­nin teş­ki­lat­la­rı­nı iş­gal et­me gi­bi de­ği­şik ey­lem­ler içe­ri­si­ne gir­di­ği­ni vur­gu­la­yan Er­do­ğan, bü­tün bun­la­rı hal­kın ya­kın­dan iz­le­di­ği­ni be­lir­te­rek, “İna­nı­yo­rum ki hal­kı­mız, de­mok­ra­tik hak­kı­nı kul­la­na­ca­ğı za­man san­dık­lar­da da ge­rek­li der­si, ge­rek­li ce­va­bı en gü­zel şek­liy­le bu mih­rak­la­ra ve­re­cek­tir. Bi­zim yo­lu­muz bu yol de­ğil. Yo­lu­muz, sa­de­ce dü­şün­ce­le­ri­mi­zi öz­gür­ce an­lat­mak­tır. Bu­nu an­lat­ma­nın mü­ca­de­le­si­ni de ül­ke­mi­zin 81 vi­la­ye­ti, 966 il­çe­sin­de ver­me­ye de­vam edi­yo­ruz, ede­ce­ğiz. He­de­fi­miz in­sa­nı yok et­mek de­ğil, in­sa­nı yü­celt­mek­tir” de­di. Er­do­ğan, ba­sın açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan Ok­mey­da­nı Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si ile Me­mo­ri­al Has­ta­ne­si’nde te­da­vi gö­ren ya­ra­lı­la­rı zi­ya­ret et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT