BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Taziye dönüşü feci kaza: 7 ölü

Taziye dönüşü feci kaza: 7 ölü

Bit­lis’in Hi­zan il­çe­sin­de, mi­ni­bü­sün uçu­ru­ma yu­var­lan­ma­sı so­nu­cu 7 ki­şi öl­dü, 10 ki­şi de ya­ra­lan­dı.Bit­lis’in Hi­zan il­çe­sin­de, mi­ni­bü­sün uçu­ru­ma yu­var­lan­ma­sı so­nu­cu 7 ki­şi öl­dü, 10 ki­şi de ya­ra­lan­dı. Ta­zi­ye dö­nü­şü Kal­kan­lı kö­yün­den El­ma­cık kö­yü­ne gi­den Meh­met Tar­han yö­ne­ti­min­de­ki 20 B 7860 pla­ka­lı mi­ni­bü­sün De­rin­ce kö­yü ya­kın­la­rın­da yak­la­şık 60 met­re­lik uçu­ru­ma yu­var­lan­ma­sı so­nu­cu Sıd­dık Taş­kı­ran, Cev­her Çe­tin, Et­hem Ekin­ci, Cev­det Ekin­ci, Re­şit Ekin­ci, La­li­han Ekin­ci ve Ay­ten Ekin­ci ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ka­za­da M. Fa­ruk Ö., Ze­ke­ri­ya Ö., Meh­met T., Ah­met E., Os­man E., Re­cep E., Ab­dul­lah D. ve Ab­dul­ka­dir D. ile kim­lik­le­ri he­nüz be­lir­le­ne­me­yen 2 ki­şi ya­ra­lan­dı. Ya­ra­lı­la­rın te­da­vi­si­nin sür­dü­rül­dü­ğü bil­di­ril­di.
Kapat
KAPAT