BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Şû­ra­da ko­nu­şu­lan ­bu­ra­da ka­lır” ...mı?

“Şû­ra­da ko­nu­şu­lan ­bu­ra­da ka­lır” ...mı?

Üç haf­ta­dır “SPOR ŞÛ­RA­SI 2008” üze­rin­de dur­duk. Son nok­ta­yı de­ğer­len­dir­me ile ya­pa­ca­ğız.Üç haf­ta­dır “SPOR ŞÛ­RA­SI 2008” üze­rin­de dur­duk. Son nok­ta­yı de­ğer­len­dir­me ile ya­pa­ca­ğız. Şu­ra­ya yo­ğun il­gi var­dı. Baş­ba­kan’ın açı­lış­ta­ki Türk spo­ru ile il­gi­li ta­ri­hi ko­nuş­ma­sı çok an­lam­lı ve kay­da de­ğer idi. Es­ki Ba­kan M. Ali Şa­hin ve Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik ve mil­let­ve­kil­le­ri­nin ka­tı­lı­mı dev­le­tin spo­ra ba­kış­nı or­ta­ya koy­du. “Şu­ra­da ko­nu­şu­lan bu­ra­da ka­lır” gö­rü­şü biz­zat Baş­ba­kan ve ko­nuş­ma­cı­lar ta­ra­fın­dan “Me­rak et­me­yin, alı­nan ka­rar­la­rı ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğiz” sö­züy­le umut ver­di. Bu ara­da spo­run en yük­sek ça­tı­sı “Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü” ola­rak baş­la­yan şu­ra, “TÜRK SPOR KU­RU­MU” de­ği­şik­li­ği ile bit­ti. Ar­tık ge­ri dö­nüş yok. Biz­zat Ba­kan söy­le­di. Şu­ra­nın en can alı­cı bö­lü­mü Eği­tim ve Kül­tür Ko­mis­yo­nun al­dı­ğı ka­rar­lar ol­du. Ben de söz al­dım. Baş­ba­kan, Ba­kan ve Ge­nel Mü­dür söy­le­di, biz de söy­le­dik, 2020’ye İs­tan­bul’a ev sa­hip­li­ği yap­mak is­ti­yo­ruz. Beş ko­nu baş­lı­ğı var­dı, hep­sin­den bir şey­ler an­lat­mak say­fa­lar sü­rer. So­nuç bö­lü­mün­den ve yet­ki­li ağız­lar­dan ak­lı­mız­da ka­lan­la­rı si­ze su­na­lım: Meh­met Ata­lay’dan baş­la­ya­lım. 6 yıl gö­rev yap­tı. GSGM’nin ic­ra­at­la­rı­nı bir si­ne­viz­yon ile şu­ra­ya sun­du. Çok gü­zel iş­ler ya­pıl­mış. Şim­di­ye ka­dar çı­kan ka­nun­lar­la il­gi­li Cum­hur­baş­ka­nı, Baş­ba­kan, Ba­kan ve Mec­li­se ve özel­lik­le de Ham­za Yer­li­ka­ya’ya te­şek­kür et­ti. “Olim­pi­yat­lar­da dün­ya­ya sun­du­ğu­muz yıl­dız­lar ol­du. Biz­ler çok şans­lı­yız, çün­kü spo­run yö­ne­ti­mi­ni Baş­ba­kan Yar­dım­cı­lı­ğı dü­ze­yi­ne çı­ka­ran ve bu an­lam­da biz­le­re çok bü­yük kat­kı sağ­la­yan yö­ne­ti­ci­le­ri­miz ve hü­kü­met­le­ri­miz ol­du. Olim­pi­yat dü­zen­le­me­den hiç bir ül­ke ilk 10’a gi­re­mez. Bu­nun için mut­la­ka olim­pi­yat yap­ma­lı­yız” de­di. Ham­za Yer­li­ka­ya şu­ra­nın il­gi oda­ğı ol­du. So­run­la­rı gün­de­me ge­tir­di. Spor­cu­nun ko­lay ye­tiş­me­di­ği­ni, Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lük­le­ri­nin du­rum­la­rı­nın iç açı­cı ol­ma­dı­ğı­nı, spor uz­man­la­rı­na sa­hip çı­kıl­ma­dı­ğı­nı, spor okul­la­rı­nın ta­ba­na yay­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, olim­pi­yat­lar­da ba­şa­rı ve ba­şa­rı­sız­lı­ğın tar­tı­şı­lıp de­ğer­len­di­ril­me­si­ni, med­ya­nın des­tek­len­me­si­ni... an­lat­tı. Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu ko­nuş­ma­sın­da, “Hep be­ra­ber şu­ra­da alı­nan ka­rar­la­rı ye­ri­ne ge­tir­mek için ça­ba sar­fet­me­li­yiz. Ger­çek­le­şin­ce­ye ka­dar ko­mis­yon­da­ki­ler­le be­ra­ber ir­ti­ba­tı­nı­zı kes­me­yi­niz” de­di. Ba­kan, ar­tık ic­ra­at ve ha­re­ket za­ma­nı ol­du­ğu­nu, Türk Spor Ku­ru­mu­nun içi­nin dol­du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lük­le­ri­nin tas­fi­ye ol­ma­ya­cak­la­rı­nı, 347 spor uz­ma­nı ile il­gi­li iyi­leş­tir­me­ler ya­pı­la­ca­ğı­nı, taş­ra ve mer­kez ara­sın­da­ki öde­nek eşit­siz­li­ği­nin gi­de­ri­le­ce­ği­ni an­lat­tı. Bi­lim­den uzak du­rul­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ile or­tak ça­lış­ma ile Be­den Eği­ti­mi ders­le­ri­nin art­tı­rı­la­ca­ğı­nı, YÖK ile iş­bir­li­ği içer­sin­de “Spor mes­le­ği ve sı­nıf­lan­dı­rıl­ma­sı” ve “Spor kül­tü­rü” üze­rin­de du­ru­la­ca­ğı­nı, 20.000 KPSS ka­za­na­ma­yan BES­YO me­zun­la­rı­na ça­re ara­dık­la­rı­nı di­le ge­tir­di. İş­te bir şu­ra böy­le so­na er­di. İçi­niz­den şöy­le bir so­ru ge­çe­bi­lir; Ata Ho­cam siz şu­ra­da alı­nan ka­rar­la­rın ic­ra­ata dö­nü­şe­ce­ği­ne ina­nı­yor mu­su­nuz? Evet evet, ina­nı­yo­rum, bu se­fer ola­cak! GÜ­REŞ­TEN HA­BER­LER *Trak­ya Gü­reş Tur­nu­va­sı ikin­ci aya­ğı­nı Kırk­la­re­li’den son­ra cu­mar­te­si gü­nü Edir­ne’de ger­çek­leş­tir­dik. Bir son­ra­ki­ni Te­kir­dağ, son ola­rak da Ça­nak­ka­le’de ya­pa­ca­ğız. *Gü­reş Fe­de­ras­yo­nu se­çim­le­ri Ocak-20098’da ya­pı­la­cak. 2009 yıl­lık fa­ali­yet prog­ra­mı bu haf­ta açık­la­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT