BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Na­mağ­lup ta­kım kal­ma­dı

Na­mağ­lup ta­kım kal­ma­dı

F.Bah­çe Ül­ker ar­ka ar­ka­ya iki mağ­lu­bi­yet­ten son­ra bir bas­ket­bol zi­ya­fe­ti­ne dö­nü­şen maç­ta Te­le­kom‘u de­vi­rin­ce, BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nde na­mağ­lup ta­kım kal­ma­dı, zir­ve­yi de Efes Pil­sen tes­lim al­dı.F.Bah­çe Ül­ker ar­ka ar­ka­ya iki mağ­lu­bi­yet­ten son­ra bir bas­ket­bol zi­ya­fe­ti­ne dö­nü­şen maç­ta Te­le­kom‘u de­vi­rin­ce, BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nde na­mağ­lup ta­kım kal­ma­dı, zir­ve­yi de Efes Pil­sen tes­lim al­dı. Gi­ri­cek ve Se­mih’in dö­nü­şüy­le ek­sik­le­ri­ni ta­mam­la­ma­ya baş­la­yan F.Bah­çe’ye kar­şı Wright’ın po­ta al­tı per­for­man­sı önem­liy­di ve az da­ha ga­li­bi­ye­ti Te­le­kom’a ge­ti­re­cek­ti, an­cak kri­tik son an­lar­da da­ha az ha­ta ya­pan ta­raf F.Bah­çe ol­du. An­ka­ra eki­bi­nin her şe­ye rağ­men ma­çı son sa­ni­ye­de­ki son atı­şa ka­dar ka­za­na­bi­le­cek du­rum­da kal­ma­sı (Be­kir’in üç­lü­ğü gir­sey­di ka­za­na­cak­lar­dı da) bu se­ne zir­ve mü­ca­de­le­si­nin ne ka­dar çe­tin ola­ca­ğı­nı bir ke­re da­ha gös­ter­di. Bir haf­ta ön­ce çok yük­sek yüz­de­li ata­rak F.Bah­çe’yi de­vi­ren Ali­ağa Pet­kim, Efes Pil­sen kar­şı­sın­da bek­le­di­ği sür­pri­zi ger­çek­leş­ti­re­me­di, çün­kü bu se­fer 6/8 üç­lük­le dev­re­ye gi­ren Efes’li Smith ol­du. Ali­ağa üç­lük­le­ri isa­bet­li ola­ma­dı ve fa­ul atış­la­rın­da da % 50’yi an­cak ge­çe­bil­di­ler, fa­kat Fa­tih So­lak’ın (15 sa­yı, 16 re­bo­und­luk) per­for­man­sı ge­çen se­zo­nu G.Sa­ray benc­hin­de otu­ra­rak ge­çi­ren mil­li pi­vo­tu­mu­zun iler­le­yen haf­ta­lar­da epey can ya­ka­ca­ğı­nı gös­ter­di. Gu­ro­viç isa­bet­li üç­lük­ler­le sko­ra kat­kı ya­pın­ca G.Sa­ray Ca­fe Crown ra­hat edi­yor. Alt sı­ra­lar­da yer alan CA­SA TED Ko­lej­li­ler‘i ra­hat geç­ti­ler. Ge­çen haf­ta­la­rın form­da is­mi Ce­mal Nal­ga faz­la da­ki­ka ala­maz­ken, po­ta al­tın­da faz­la güç­lü ol­ma­yan An­ka­ra eki­bi­ne kar­şı dı­şa­rı­dan üç­lük gön­der­mek ye­ri­ne ra­ki­bi po­ta al­tın­dan tes­lim al­mak Hü­se­yin için da­ha doğ­ru ola­bi­lir­di. Ban­vit, kap­ta­nı Cris­pin’in 17 atış kul­la­nıp 30 sa­yı üret­ti­ği kar­şı­laş­ma­da Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si‘ni de­vir­di, hem de dep­las­man­da ve uzat­ma­da. Böy­le­ce ilk dör­dü zor­la­yan ko­num­la­rı­nı de­vam et­tir­di­ler. Mer­sin eki­bin­de Ffri­end ve Ca­lebb çok iyi oy­na­dı­lar, an­cak on­la­rın hü­cum­da bu şe­kil­de öne çık­ma­la­rı­nın di­ğer oyun­cu­la­rı ge­ri plan­da kal­ma­ya yö­nel­tip yö­nelt­me­di­ği­ni iyi ana­liz et­mek ge­re­ki­yor. Onur ile Ümit’in per­for­mans­la­rı epey­ce düş­müş du­rum­da en azın­dan. Bir baş­ka uzat­ma­ya gi­den kar­şı­laş­ma­da An­tal­ya Be­le­di­ye­si,Oyak Re­na­ult’yu ye­ne­rek evi­ne şen dön­dü. An­tal­ya eki­bi­nin Do­ut­hit ile ya­ka­la­dı­ğı po­ta al­tı üs­tün­lü­ğü as­lın­da da­ha iyi bir ta­kım oyu­nu oy­na­yan Re­na­ult’yu tes­lim al­dı. Be­şik­taş Co­la Tur­ka-Da­rüş­şa­fa­ka Coo­per Ti­res kar­şı­laş­ma­sın­da ev sa­hi­bi eki­bin et­ki­li sa­vun­ma­sı ile Daç­ka’nın hü­cum et­ki­siz­li­ği bir­le­şin­ce or­ta­ya, hem si­yah-be­yaz­lı­la­rın, hem de ye­şil-si­yah­lı­la­rın sı­ra­la­ma­da­ki ko­num­la­rı­nı tek­zip eder­ce­si­ne 40 sa­yı­lık fark çık­tı. Alt sı­ra­lar­da bir de­ği­şik­lik ol­ma­dı. Pı­nar Kar­şı­ya­ka’ya da ye­ni­len Er­de­mir co­ach de­ği­şik­li­ği­ne gi­de­rek Ah­met Ça­kı’yı gö­re­ve ge­ti­rir­ken, Ke­pez de Mut­lu Akü Sel­çuk Üni­ver­si­te­si‘ne ye­ni­le­rek ga­li­bi­yet has­re­ti­ni sür­dür­dü.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT