BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tuz­la Be­le­di­ye­si dün­ya­ya a­çıl­dı

Tuz­la Be­le­di­ye­si dün­ya­ya a­çıl­dı

Av­ru­pa o­fisi ku­ran ilk be­le­di­ye­ler­den bi­ri un­va­nı­nı ka­za­nan Tuz­la Be­le­di­ye­si, şim­di de UCLG Bir­leş­miş Mil­let­ler Dün­ya Kon­se­yi ü­ye­si ol­duİs­tan­bul’un A­na­do­lu’ya a­çı­lan ka­pı­sı Tuz­la, ar­tık mo­dern ken­tin bir par­ça­sı ol­ma­nın ya­nı sı­ra dün­ya şe­hir­le­riy­le ya­rı­şa gir­di. Tür­ki­ye’de Av­ru­pa o­fi­si ku­ran ilk be­le­di­ye­ler­den bi­ri un­va­nı­nı ka­za­nan Tuz­la Be­le­di­ye­si, şim­di de UCLG Bir­leş­miş Mil­let­ler Dün­ya Kon­se­yi ü­ye­si ol­du. Be­le­di­ye­nin ü­ye­li­ği, geç­ti­ği­miz gün­ler­de İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş’ın ev sa­hip­li­ği i­le ger­çek­le­şen UCLG Dün­ya Kon­se­yi top­lan­tı­sın­da ka­bul gör­dü. ­Dün­ya­ya en­teg­re ol­muş bir Tuz­la Ken­ti ha­yal et­ti­ği­ni her fır­sat­ta di­le ge­ti­ren Baş­kan Meh­met De­mir­ci “Tuz­la Be­le­di­ye­si o­la­rak, Bir­le­şik Kent­ler ve Ye­rel Yö­ne­tim­ler dün­ya gü­cü­ne gir­miş ol­mak­tan do­la­yı mut­lu­luk du­yu­yo­ruz, kon­se­ye gir­miş ol­ma­mı­zın Tuz­la’mı­za fay­da ge­ti­re­ce­ği­ni te­men­ni e­di­yo­ruz” de­di. O­LUM­LU KAT­KI SAĞ­LA­YA­CAK İs­tan­bul’da­ki top­lan­tı­la­rı­n i­ki gün sü­ren ça­lış­ma­la­rı­na ka­tıl­dık­la­rı­nı i­fa­de e­den Baş­kan De­mir­ci, “Bu­ra­da Tuz­la’nın ge­le­cek­te­ki he­def­le­riy­le ör­tü­şen ko­mis­yon­lar var. Bu ko­mis­yon­lar­da da yer a­lıp dün­ya­nın tec­rü­be­si­ni pay­laş­mak su­re­tiy­le Tuz­la’mı­za fay­da sağ­la­mak is­ti­yo­ruz. Dün­ya­da ar­tık şe­hir­ler, ye­rel yö­ne­tim­ler ön p­la­na çık­ma­ya baş­la­dı. Bu dün­ya kon­se­yi top­lan­tı­sın­dan da an­la­mış ol­duk ki ha­ki­ka­ten ge­le­cek­te u­lus­la­ra­ra­sı dip­lo­ma­si­de de ye­rel yö­ne­tim­ler ö­nem­li yer e­di­ne­cek” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93545
  % 0.9
 • 5.4696
  % -0.25
 • 6.1687
  % -0.35
 • 7.0762
  % -0.31
 • 211.144
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT