BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘Po­li­se kim­lik so­run’

‘Po­li­se kim­lik so­run’

Po­lis ye­lek­li şüp­he­li­le­rin Av­cı­lar’da bir ka­dı­nı yer­de sü­rük­le­ye­rek ka­çır­ma­sı tar­tı­şı­lır­ken, Em­ni­yet Mü­dü­rü Cer­rah, “Va­tan­daş her po­li­sim di­ye­ne i­nan­ma­sın, kim­lik sor­sun” de­diMO­BE­SE’YE DES­TEK TE­ŞEK­KÜ­RÜ Em­ni­yet Mü­dü­rü Ce­la­let­tin Cer­rah, MO­BE­SE pro­je­le­rin­den bi­ri olan “Mo­bil Araç Sor­gu Sis­te­mi”ne ci­haz ve eği­tim sı­nı­fı sağ­la­yan Tür­ki­ye Teks­til Sa­na­yi­i İş­ve­ren­le­ri Sen­di­ka­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ha­lit Na­rin’e te­şek­kür pla­ke­ti ver­dik­ten son­ra, ba­sın men­sup­la­rı­nın çe­şit­li ko­nu­lar­da­ki so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dır­dı. İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Ce­la­let­tin Cer­rah, “Her üze­rin­de po­lis ye­le­ği olan, ara­ba­sın­da ma­vi ışı­ğı olan po­lis de­ğil­dir. Bun­la­ra dik­kat et­mek la­zım” de­di. Av­cı­lar’da po­lis ye­le­ği ile gel­dik­le­ri res­to­ran­dan sü­rük­le­ye­rek ka­çır­dık­la­rı ka­dı­na te­ca­vüz et­tik­le­ri öne sü­rü­len şüp­he­li­le­rin ya­ka­lan­ma­sı­na iliş­kin bir so­ru üze­ri­ne Cer­rah, ya­şa­nan ola­yın tas­vip edi­le­me­ye­ce­ği­ni bil­dir­di. MA­Vİ IŞIK­LI ARA­BA UYA­RI­SI Si­vil po­lis­ler­le il­gi­li dik­kat edil­me­si ge­re­ken hu­sus­lar ol­du­ğu­na işa­ret eden Cer­rah, “Her üze­rin­de po­lis ye­le­ği, her ara­ba­sın­da ma­vi ışık olan po­lis de­ğil­dir. Bun­la­ra dik­kat et­mek ge­rek. Po­lis­le­ri­mi­zin kim­lik kart­la­rı var­dır. Si­vil ola­rak ya da po­lis ye­le­ği gi­yen, ‘ben po­li­sim’ di­yen ki­şi­ler­den va­tan­daş­la­rı­mı­zın kim­lik­le­ri­ni sor­ma­la­rı ge­re­ki­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu. PO­LİS DA­Hİ OL­SA İH­BAR EDİN Zan­lı­la­rın, ka­çı­rı­lan mağ­du­run şi­ka­ye­ti üze­ri­ne ya­ka­lan­dık­la­rı­nı ha­tır­la­tan Cer­rah, şun­la­rı kay­det­ti: “Ka­la­ba­lık bir eğ­len­ce mer­ke­zin­de bir ba­yan, po­lis ye­le­ği gi­yen 2 ki­şi ta­ra­fın­dan ka­çı­rı­lı­yor. Kim­se bun­la­ra ‘sen kim­sin’, ‘kim­li­ği­ni gö­re­bi­lir mi­yim’, ‘ne­re­ye gö­tü­rü­yor­su­nuz’ di­ye sor­mu­yor. Ar­dın­dan ora­da bu­lu­nan kim­se ‘155 Po­lis İm­dat’ı ara­ya­rak ‘böy­le bir olay ol­du. Po­lis­le­ri­niz bu­nu yap­tı’ de­mi­yor. Şi­ka­yet­te bu­lun­mu­yor. Şi­ka­yet­te bu­lun­mak ge­rek. Bun­la­rı ya­pan po­lis da­hi ol­sa biz pe­şi­ne dü­şe­riz. Ad­li, ida­ri iş­lem ya­pa­rız.” Cer­rah, böy­le bir ola­ya ta­nık olan va­tan­daş­la­rın mut­la­ka ih­bar­da bu­lun­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, “Ge­rek­li has­sa­si­yet gös­te­ril­me­li. Va­tan­daş­la­rı­mız­dan is­tir­ham edi­yo­rum. Bi­ze ha­ber ver­sin­ler. Her ‘po­li­sim’ di­yen si­vil ki­şi­ye, po­lis ye­le­ği gi­yen ki­şi­ye inan­ma­sın­lar. Kim­li­ği­ni sor­sun­lar. Yi­ne emin ola­mı­yor­lar­sa 155’e ih­bar­da bu­lun­sun­lar” di­ye ko­nuş­tu. BOMBACILAR YAKALANACAK İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü Ce­la­let­tin Cer­rah, bir so­ru üze­ri­ne, AK Par­ti İs­tan­bul İl Baş­kan­lı­ğı gi­ri­şin­de mey­da­na ge­len pat­la­may­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rın sür­dü­ğü­nü de ifa­de ede­rek, “İn­şal­lah di­ğer­le­ri gi­bi ya­ka­la­yıp kar­şı­nı­za çı­ka­ra­ca­ğız” de­di. Bu ara­da, pat­la­ma­ya iliş­kin bir şüp­he­li­nin dün akşam saatlerinde gö­zal­tı­na alın­dı­ğı bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT