BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÜM­RA­Nİ­YE’DE sey­yar sa­tı­cı­la­ra göz aç­tı­rıl­mı­yor

ÜM­RA­Nİ­YE’DE sey­yar sa­tı­cı­la­ra göz aç­tı­rıl­mı­yor

Üm­ra­ni­ye Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü, ya­ya tra­fi­ği­ni en­gel­le­dik­le­ri ve çev­re­de gö­rün­tü kir­li­li­ği­ne se­bep ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le il­çe­nin çe­şit­li nok­ta­la­rın­da ku­ru­lan sey­yar sa­tı­cı­la­ra yö­ne­lik de­ne­tim­ler yap­tı.Üm­ra­ni­ye Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü, ya­ya tra­fi­ği­ni en­gel­le­dik­le­ri ve çev­re­de gö­rün­tü kir­li­li­ği­ne se­bep ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le il­çe­nin çe­şit­li nok­ta­la­rın­da ku­ru­lan sey­yar sa­tı­cı­la­ra yö­ne­lik de­ne­tim­ler yap­tı. Ekip­ler, Alem­dağ, Süt­çü İmam, Ça­vuş­ba­şı, Su­iş Cad­de­le­ri baş­ta ol­mak üze­re, sey­yar sa­tı­cı­la­rın yo­ğun ol­du­ğu yer­ler­de bu tür fa­ali­yet­le­rin son­lan­dı­rıl­ma­sı için mü­da­ha­le­ler­de bu­lun­du. De­ne­tim­ler so­nu­cun­da hak­sız ka­zanç te­min et­tik­le­ri ge­rek­çe­siy­le 52 tez­gâh bu­lun­duk­la­rı yer­ler­den kal­dı­rıl­dı. Za­bı­ta ekip­le­ri, ön­ce­ki yıl­lar­da ol­du­ğu gi­bi söz ko­nu­su ope­ras­yon­la­rın bun­dan son­ra da ay­nı sık­lık­la de­vam et­ti­ri­le­ce­ği­ni du­yur­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT