BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KARTAL’IN HATLARI KOPUK

KARTAL’IN HATLARI KOPUK

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli “Futbolcularımı medyaya malzeme yapmam” dese de, görünen köy kılavuz istemiyorBeşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli “Futbolcularımı medyaya malzeme yapmam” dese de, görünen köy kılavuz istemiyor SO­RUN KA­LE­DE BAŞ­LI­YOR Sa­ha içe­ri­sin­de fut­bo­luy­la göz dol­du­ran Be­şik­taş, ba­şa­rı­sı­nı ta­be­la­ya yan­sı­ta­mı­yor. “Fut­bol­cu­la­rı­mı med­ya­ya mal­ze­me yap­mam” di­yen Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, ha­ta yap­tık­la­rın­da bi­le oyun­cu­la­rı­nı sa­vu­nu­yor. An­cak gö­rü­nen köy kı­la­vuz is­te­mi­yor. Mus­ta­fa De­niz­li’nin ta­le­be­le­ri üst üs­te iki maç ka­za­na­maz­ken, ra­ki­bin po­zis­yon bul­mak­ta bi­le zor­lan­dı­ğı maç­lar­da ya­pı­lan bi­rey­sel ha­ta­lar mağ­lu­bi­yet­le­re ade­ta da­ve­ti­ye çı­ka­rı­yor. Rüş­tü, za­man­sız çı­kış­la­rı ile yü­rek hop­la­tır­ken, Me­ta­list ma­çı­nın kah­ra­ma­nı Za­po­tocny, Ko­ca­eli, Si­vas ve F.Bah­çe kar­şı­laş­ma­la­rın­da da baş­rol oy­na­yan isim ol­du. KA­YIP YIL­DIZ DEL­GA­DO Be­şik­taş de­fan­sı saç baş yol­du­rur­ken, or­ta sa­ha ile de­fans ara­sın­da­ki ko­puk­luk da göz­ler­den kaç­mı­yor. Del­ga­do’nun form­suz­lu­ğu se­be­biy­le bu böl­ge için “Be­şik­taş’ın yu­mu­şak kar­nı” ya­kış­tır­ma­sı ya­pı­lı­yor. De­niz­li ile bir­lik­te ofan­sif an­lam­da da gö­rev­ler al­ma­ya baş­la­yan Edou­ard Cis­se, ag­re­sif­li­ği ile ön pla­na çı­kı­yor. Av­ru­pa’nın üst dü­zey ku­lüp­le­rin­de ba­şa­rı­lı maç­lar çı­kar­ma­sı­na kar­şın Cis­se’nin si­nir­li ta­vır­la­rı­na kim­se an­lam ve­re­mez­ken, F.Bah­çe der­bi­sin­de gör­dü­ğü kır­mı­zı kart, Be­şik­taş’ın oyun plan­la­rı­nı alt üst et­me­ye yet­ti. Şi­li­li Rod­ri­go Tel­lo ve se­zon ba­şın­da G.An­tep’ten trans­fer edi­len Ek­rem Dağ ise Be­şik­taş’ın en gü­ve­ni­lir isim­le­ri. NOB­RE’DEN BAŞ­KA­SI YA­LAN Se­zon ba­şın­da gol re­ko­ru kı­ra­cak­la­rı id­di­a edi­len Be­şik­taş for­ve­ti­nin sus­kun­lu­ğu da göz­ler­den kaç­mı­yor. Sağ ka­nat­ta oy­na­dı­ğı için ve­rim­li ola­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Ho­los­ko, Mus­ta­fa De­niz­li ile bir­lik­te ka­le­ye en ya­kın isim ola­rak gö­rev al­ma­ya baş­la­dıy­sa da ken­di­sin­den bek­le­nen per­for­man­sın çok ge­ri­sin­de kal­dı. Her dö­nem ar­tı­ya atı­lan trans­fer söy­len­ti­le­riy­le ka­fa­sı ka­rı­şan Bre­zil­ya­lı Bo­bo ise form­suz­lu­ğu se­be­biy­le ye­dek ku­lü­be­si­ne de­mir at­tı. Be­şik­taş’ın for­ve­tin­de sa­va­şan tek isim Mert Nob­re. Bre­zil­ya asıl­lı fut­bol­cu at­tı­ğı ve at­tır­dı­ğı gol­ler­le Mil­li Ta­kım­lar so­rum­lu­su Fa­tih Te­rim’e de me­saj­lar gön­de­ri­yor. > Bilgehan Can DE­NİZ­Lİ’DEN MO­RAL YE­ME­Ğİ Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, sa­bah id­ma­nı­nın ar­dın­dan Bo­ğa­zi­çi’n­de fut­bol­cu­la­rı­na mo­ral ye­me­ği ver­di. Ke­yif­li an­la­rın ya­şan­dı­ğı ye­mek­te tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı, “Biz bir a­i­le­yiz. Her tür­lü o­lum­suz­lu­ğun üs­te­sin­den ge­le­cek güç­te­yiz. E­leş­ti­ri­le­ri ö­nem­se­me­yin sa­de­ce siz­den is­te­dik­le­ri­mi ya­pın” de­di. BEŞİKTAŞ NOTLARI ­Bo­bo for­ma is­te­di Be­şik­taş’ta bu se­zon ye­dek ku­lü­be­si­ne ça­kı­lan Bo­bo, dün Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li i­le gö­rü­şe­rek, “Form­da­yım ve An­ka­ras­por ma­çın­da ilk on bir­de gö­rev al­mak is­ti­yo­rum” ta­le­bi­ni i­let­ti. Aydın bıçak altına Sağ di­zin­de dış me­nüs­küs tes­pit e­di­len Ay­dın Ka­ra­bu­lut’un haf­ta i­çe­ri­sin­de a­me­li­yat ma­sa­sı­na ya­ta­ca­ğı a­çık­lan­dı. Ku­lüp Dok­to­ru Ay­han Op­tur, genç fut­bol­cu­nun dün ya­pı­lan kont­rol­le­rin­den son­ra bu ka­ra­rı al­dık­la­rı­nı söy­le­di. Müze gururu Be­şik­taş Mü­ze­si dün­ya vit­ri­ni­ne çı­kı­yor. 2010 Dün­ya Mü­ze­ler Ya­rış­ma­sı’n­da Tür­ki­ye’yi tem­sil e­de­cek o­lan 4 mü­ze­den bi­ri­si o­lan Be­şik­taş Mü­ze­si, 105 yıl­lık ta­ri­hi ve fut­bol­dan, at­le­tiz­me ka­dar s­po­run çok fark­lı b­ranş­la­rın­da­ki bel­ge ve ar­şiv­le­riy­le en güç­lü fa­vo­ri­ler a­ra­sın­da gös­te­ri­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT