BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ko­ru­yu­cu halk sağ­lı­ğı ­çev­re­mi­zi de ko­ru­yor

Ko­ru­yu­cu halk sağ­lı­ğı ­çev­re­mi­zi de ko­ru­yor

Bey­lik­dü­zü Be­le­di­ye­si’nin Ko­ru­yu­cu Halk Sağ­lı­ğı Pro­je­si kap­sa­mın­da dü­zen­le­di­ği se­mi­ner­de, ka­tı­lım­cı­la­ra çam ve mey­ve fi­dan­la­rı he­di­ye edil­di. Se­mi­ner­de ko­nu­şan Op. Dr. Yük­sel Ko­çak, dün­ya­da her iki da­ki­ka­da bir ka­dı­nın ra­him ağ­zı kan­se­ri ve has­ta­lık­la­rı se­be­biy­le ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni be­lir­te­rek, aşı­nın öne­mi­ne dik­kat çek­ti.> Be­kir Ye­ni­ay İS­TAN­BUL Bey­lik­dü­zü Be­le­di­ye­si’nin Ko­ru­yu­cu Halk Sağ­lı­ğı Pro­je­si kap­sa­mın­da dü­zen­le­di­ği se­mi­ner­de, ka­tı­lım­cı­la­ra çam ve mey­ve fi­dan­la­rı he­di­ye edil­di. Se­mi­ner­de ko­nu­şan Op. Dr. Yük­sel Ko­çak, dün­ya­da her iki da­ki­ka­da bir ka­dı­nın ra­him ağ­zı kan­se­ri ve has­ta­lık­la­rı se­be­biy­le ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni be­lir­te­rek, aşı­nın öne­mi­ne dik­kat çek­ti. Se­mi­ner­de, ko­ru­yu­cu özel­li­ği bu­lu­nan HPV aşı­sı­nın, her aşı gi­bi za­ma­nın­da yap­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden Dr. Ko­çak, aşı­nın 3 doz ola­rak, 6 ay­lık sü­re için­de kol böl­ge­sin­den uy­gu­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Kapat
KAPAT