BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Diş he­ki­mi Se­zer mu­aye­ne­ha­ne aç­tı

Diş he­ki­mi Se­zer mu­aye­ne­ha­ne aç­tı

15 yıl­lık diş he­ki­mi Ab­dul­lah Se­zer mu­aye­ne­ha­ne aç­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dı. Da­ha ön­ce Mar­ma­ra Ev­le­ri Po­lik­li­ni­ği’nde gö­rev ya­pan Se­zer, bun­dan son­ra Ya­kup­lu’da aç­tı­ğı mu­aye­ne­ha­ne­sin­de müş­te­ri­le­ri­ne hiz­met ve­re­cek.> İS­TAN­BUL 15 yıl­lık diş he­ki­mi Ab­dul­lah Se­zer mu­aye­ne­ha­ne aç­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dı. Da­ha ön­ce Mar­ma­ra Ev­le­ri Po­lik­li­ni­ği’nde gö­rev ya­pan Se­zer, bun­dan son­ra Ya­kup­lu’da aç­tı­ğı mu­aye­ne­ha­ne­sin­de müş­te­ri­le­ri­ne hiz­met ve­re­cek. Se­zer ön­ce­ki gün mu­aye­ne­si­ni hiz­me­te so­kar­ken bir açı­lış dü­zen­le­di. Açı­lı­şa ka­tı­lan İh­las Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­n Yardımcısı Ya­vuz Öz­gün, Se­zer’i teb­rik ede­rek ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di. Öz­gün’ün ya­nı sı­ra dost­la­rı, ya­kın­la­rı ile müş­te­ri­le­ri de Se­zer’i yal­nız bı­rak­ma­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT