BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > To­tal So­lu­ti­on Pro­vi­der kriz­den güç­le­ne­rek çık­tı

To­tal So­lu­ti­on Pro­vi­der kriz­den güç­le­ne­rek çık­tı

Te­sis yö­ne­ti­ci­li­ği­nin ön­cü­sü ola­rak gös­te­ri­len To­tal So­lu­ti­on Pro­vi­der(TSP), yaz ay­la­rın­da baş­lat­tı­ğı ve üst dü­zey yö­ne­ti­ci­ler ile asis­tan­la­rı­nı kap­sa­yan eği­tim se­mi­ner­le­ri­ne de­vam edi­yor.> İs­tih­ba­rat Ser­vi­si İS­TAN­BUL Te­sis yö­ne­ti­ci­li­ği­nin ön­cü­sü ola­rak gös­te­ri­len To­tal So­lu­ti­on Pro­vi­der(TSP), yaz ay­la­rın­da baş­lat­tı­ğı ve üst dü­zey yö­ne­ti­ci­ler ile asis­tan­la­rı­nı kap­sa­yan eği­tim se­mi­ner­le­ri­ne de­vam edi­yor. Şeb­nem Ku­zu­lu­gil’in yö­net­ti­ği ve bu yıl dör­dün­cü­sü ya­pı­lan se­mi­ne­rin açış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Le­vent Ba­ğan, TSP’nin 1999 Ağus­tos ayın­da ku­rul­du­ğu­nu ve 10 yıl­da bü­yük me­sa­fe kay­det­ti­ği­ni bil­dir­di. Bağ­lan, kriz­den güç­le­ne­rek çık­tık­la­rı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di. TSP, bu se­mi­ner­ler­de iş yor­gun­lu­ğu­nu üze­rin­den ata­ma­yan yö­ne­ti­ci­le­rin iş po­tan­si­yel­le­ri­ni art­tır­ma­yı ve mo­ti­vas­yon­la­rı­nı dü­zelt­me­yi amaç­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT