BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fut­bol ca­hil­le­ri­nin baş aşa­ğı ba­kı­şı!

Fut­bol ca­hil­le­ri­nin baş aşa­ğı ba­kı­şı!

Ola­cak şey de­ğil... Fe­ner­bah­çe’nin özel­lik­le ilk ya­rı­da Güi­za ile net ve çok açık, ge­niş alan­da tek ra­ki­be kar­şı gir­di­ği po­zis­yon­la­rın sa­yı­sı, gol­le be­ra­ber, beş adet... Bu­na kar­şı­lık Be­şik­taş’ın ay­nı sü­reç­te gir­dik­le­ri­nin hep­si Fe­ner­bah­çe ce­za ala­nı­nın içi ve ana ba­ba gü­nü ka­la­ba­lık­lar­da...



Ola­cak şey de­ğil... Fe­ner­bah­çe’nin özel­lik­le ilk ya­rı­da Güi­za ile net ve çok açık, ge­niş alan­da tek ra­ki­be kar­şı gir­di­ği po­zis­yon­la­rın sa­yı­sı, gol­le be­ra­ber, beş adet... Bu­na kar­şı­lık Be­şik­taş’ın ay­nı sü­reç­te gir­dik­le­ri­nin hep­si Fe­ner­bah­çe ce­za ala­nı­nın içi ve ana ba­ba gü­nü ka­la­ba­lık­lar­da... Şim­di ül­ke­nin ün­lü ya­zar ve yo­rum­cu­la­rı­na bir so­ru: De­niz­li, Be­şik­taş’ı kor­ku­lar­la do­lu ola­rak mı kur­gu­la­yıp sa­ha­ya sür­dü, yok­sa ke­nar­la­ra al­dı­ğı ön­lem­ler ha­riç, ala­bil­di­ği­ne risk­ler­le do­lu mu? Da­ha kon­trol­lü, da­ha ted­bir­li oy­na­yan ta­raf han­gi­siy­di? Ba­şı­nı­zı ku­ma gö­rüp maç iz­ler­se­niz, böy­le olur iş­te... Ha­aa De­niz­li oyun­cu de­ği­şik­lik­le­rin­de isim ve za­man­la­ma yan­lış­la­rı yap­tı... Ön­ce­ki gün­kü ba­sın top­lan­tı­sın­da da, her za­man eleş­tir­di­ğim De­niz­li, bu ka­fa­la­ra cid­di ders­ler ver­di. Doğ­ru­la­rı gör­mek için ma­çı bir da­ha iz­le­yin! >> Bu top­lar ki­min? Fe­ner­bah­çe-Be­şik­taş der­bi­sin­de sa­ha­ya tri­bün­ler­den, hem de res­mi, Turk­cell Sü­per Li­gi top­la­rı atıl­dı. Ve de Be­şik­taş hü­cum eder­ken... Aca­ba bu top­la­rı, res­mi ol­ma­la­rı­na rağ­men, se­yir­ci­nin eli­ne kim­ler ulaş­tır­dı? Ne der­si­niz? Sa­man­dı­ra’nın du­var­la­rı­na ya­pış­tı­rı­lan “Mo­ti­vas­yon bel­ge­le­ri” ile bun­lar ay­nı ki­şi­le­rin işi ol­ma­sın... >> Meh­met To­pal’ın yü­zü­ğü! El in­saf... Mil­li Ta­kı­ma ka­dar yük­sel­miş bir oyun­cu, ma­ça çı­kar­ken par­mak­la­rın­da­ki yü­zü­ğü na­sıl olur da so­yun­ma oda­sın­da bı­rak­maz? Pe­ki, Ga­la­ta­sa­ray’da bu iş­ler­le il­gi­le­nen kim­se yok mu? De­se­ni­ze, bir fut­bol ta­kı­mın­dan Sa­yın Ad­nan Po­lat, Hal­dun Üs­tü­nel, Ad­nan Sez­gin, Kal­li, Ce­vat Ho­ca, Skib­be, Bu­rak Ho­ca gi­bi ye­di ki­şi bir­den so­rum­lu olur­sa, ay­nı dev­let da­ire­si gi­bi, kim­se­nin et­ki­si his­se­di­le­mez. >> Yaşasın Noel, Kurban’a prim yok! Bi­zim Turk­cell Sü­per Lig’in ilk eta­bı, bir maç ek­si­ği ile 21 Ara­lık’ta bi­te­cek... İlk ya­rı­nın son ma­çı da, ikin­ci dö­ne­min ilk gü­nü olan 23 Ocak Cu­ma gü­nü baş­la­ya­cak. Ne­den mi? Eh, ül­ke­de çok sa­yı­da Hı­ris­ti­yan fut­bol­cu var. Adam­lar en bü­yük di­ni bay­ram­la­rı olan No­el’i kut­la­ya­cak­lar... İyi gü­zel de, bi­zim Kur­ban Bay­ra­mı ile Ra­ma­zan Bay­ra­mı lig tak­vi­mi­ne gir­di­ğin­de, hiç öy­le ta­til fa­lan gün­de­me gel­mi­yor... Aca­ba ne­den? Siz hiç ha­tır­lı­yor mu­su­nuz? >> Ra­ul’u ye­nen Ara­go­nes, Alex’e tes­lim ol­du! Fe­ner­bah­çe’nin tek­nik di­rek­tö­rü Ara­go­nes, Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı kad­ro­su­na ko­ca Ra­ul‘u al­ma­ya­rak tep­ki­le­ri çek­miş ama hiç umur­sa­ma­yıp za­fe­re ulaş­mış­tı. Şim­di ise, ateş­li ol­ma­sı­na rağ­men Alex‘i evin­de bı­rak­mak ye­ri­ne ilk on bi­re alı­yor. Tu­haf de­ğil mi? Ha­aa bi­ri­le­ri kal­kıp, “Alex’in ya­nın­da Ra­ul kim ki?” di­ye­bi­lir... Ama asıl olan, Fe­ner­bah­çe’nin, Be­şik­taş ma­çı­nın 60. da­ki­ka­sın­dan son­ra or­ta­ya koy­du­ğu fut­bol­la bu da­ki­ka­ya ka­dar olan ara­sın­da­ki far­kı gö­re­bil­mek, an­la­mak... >> Lin­coln ve drip­ling­le­ri! Vay efen­dim, Lin­coln ne­den to­pu al­tı de­fa sek­ti­re sek­ti­re yü­rü­müş... Bu cen­til­men­li­ğe ay­kı­rı imiş... Ha­di ora­dan fut­bol ca­hil­le­ri siz de... Ni­ye ra­kip­ten bi­ri­le­ri ko­şup da bu se­nar­yo­ya son ver­me­di di­ye ya­zıp, söy­le­mi­yor­su­nuz da, Lin­coln‘ü suç­lu­yor­su­nuz... Ha­ki­ka­ten bu ül­ke­de fut­bol oy­na­mak da, ta­kım yö­net­mek de çok zor... Ne­den mi? Bu iş­ten an­la­yan o ka­dar çok az ki... Siz hiç Lef­ter’i, Can’ı, Su­at’ı, Sel­çuk‘u, rah­met­li Kad­ri ve Yu­suf’u iz­le­di­niz mi? >> Skibbe’nin harikası! Ba­na dün­ya­da bu­nun bir ben­ze­ri ya­pıl­dı­ğı­nı bil­di­ren olur­sa, min­net­tar ka­lı­rım. Ne­yi mi? Şu­nu: Bir ta­kı­mın tan­de­min­den bir oyun­cu alı­nı­yor, ye­ri­ne de bir sant­rfor ko­nu­yor... Ve bu ta­kı­mın üç­lü ka­lan sa­vun­ma­sı­nın bir ke­na­rın­da Sab­ri, di­ğer ke­na­rın­da da Vol­kan ka­lı­yor... Or­ta­sın­da da Ser­vet... Bu sü­reç tam otuz da­ki­ka... Pe­ki, 3-1 öne geç­tik­ten son­ra ne­den Em­re Gün­gör tan­de­mi ta­mam­lı­yor? Val­la­hi ta­ri­hi ders gi­bi.. >> Son da­ki­ka Aziz Yıl­dı­rım‘ın muh­te­rem da­yı­sı Fa­ruk Yal­çın‘ın ve­fa­tı­nı bü­yük bir üzün­tüy­le öğ­ren­dim. Dos­tu­ma Al­lah’tan rah­met, ge­ri­de ka­lan tüm ai­le­si­ne baş­sağ­lı­ğı ve sa­bır di­li­yo­rum!.. >> Trab­zon’un müt­hiş sır­rı! Bir ba­kın li­gin ba­şın­dan bu ya­na “Sa­kat­lık­lar tab­lo­su­na...” Trab­zons­por’da bu se­zon hiç sa­kat­lı­ğı yü­zün­den oy­na­ya­ma­mış olan fut­bol­cu var mı? Oy­sa baş­ta zir­ve id­di­ası ta­şı­yan­lar­dan Ga­la­ta­sa­ray ol­mak üze­re, Fe­ner­bah­çe’de, Be­şik­taş’ta, Si­vas’ta, Kay­se­ri’de her haf­ta or­ta­la­ma dört-beş sa­kat bu­lun­mu­yor mu? Ben­ce araş­tı­rıl­ma­ya değ­mez mi? Er­sun Ya­nal‘ı ve eki­bi­nin sır­rı ne aca­ba? Aman na­zar değ­me­sin!
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT