BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YAŞ’tan 24 ih­raç

YAŞ’tan 24 ih­raç

Yük­sek As­ke­rî Şû­ra, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın baş­kan­lı­ğın­da Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı Ka­rar­ga­hın­da top­lan­dı.Yük­sek As­ke­rî Şû­ra, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın baş­kan­lı­ğın­da Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı Ka­rar­ga­hın­da top­lan­dı. Er­do­ğan, top­lan­tı için Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı Ka­rar­ga­hı­na ge­li­şin­de, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ ta­ra­fın­dan tö­ren­le kar­şı­lan­dı. ­Yük­sek As­ke­ri Şu­ra top­lan­tı­sın­da, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin (TSK) te­mel ya­pı­sı­nı ve di­sip­li­ni­ni bo­za­cak şe­kil­de; “u­yuş­tu­ru­cu a­lış­kan­lı­ğı ve ah­lak dı­şı i­liş­ki­le­ri” bu­lu­nan 19, “ir­ti­cai tu­tum ve dav­ra­nış­la­rı” tes­pit e­di­len 5 ol­mak ü­ze­re top­lam 24 per­so­ne­lin TSK’dan ay­rıl­ma­sı­na “oy çok­lu­ğuy­la” ka­rar ve­ril­di­ği bil­di­ril­di. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­nın in­ter­net si­te­sin­de yer a­lan a­çık­la­ma­da, böl­ge­sel du­rum de­ğer­len­dir­me­si­nin ya­pıl­dı­ğı ve TSK’nın Har­be Ha­zır­lık Du­ru­mu­nun in­ce­len­di­ği belirtildi. Gö­rüş­me­le­rin ar­dın­dan Şu­ra üye­leri Anıt­ka­bir’i zi­ya­ret et­ti. Ay­rı­ca, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, YAŞ üye­le­ri onu­ru­na öğ­le ye­me­ği ver­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT