BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > He­de­fe 3 var

He­de­fe 3 var

T­rab­zons­por’da bü­tün he­sap­lar ilk ya­rı­yı li­der bi­tir­mek ü­ze­ri­ne ku­ru­luT­rab­zons­por’da bü­tün he­sap­lar ilk ya­rı­yı li­der bi­tir­mek ü­ze­ri­ne ku­ru­lu YE­NER İD­Dİ­ALI KO­NUŞ­TU Li­gin ara­sı yak­la­şır­ken Trab­zons­por’da bu bö­lü­mü li­der bi­tir­me­nin he­sap­la­rı ya­pı­lı­yor. Ka­lan üç maç­ta sı­ra­sıy­la Ko­ca­elis­por ile sa­ha­sın­da, Bur­sas­por ile dep­las­man­da ve Es­ki­şe­hirs­por ile iç sa­ha­da kar­şı­la­şa­cak olan bor­do-ma­vi­li­ler, pu­anı­nı 37’ye yük­sel­te­rek ilk ya­rı­yı li­der ka­pat­mak is­ti­yor. Ge­nel Sek­re­ter Ha­san Ye­ner, “Bu­nu ba­şa­ra­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum” der­ken, “İyi oy­na­ma­dı­ğı­mız yö­nün­de ko­nu­şu­lu­yor ama id­di­a edi­yo­rum ki şu an Tür­ki­ye’nin en iyi fut­bol oy­na­yan ta­kı­mı­yız. Ama bu­nun­la ye­tin­mi­yo­ruz. Da­ha iyi ol­ma­lı­yız” de­di. Ye­ner, gün­dem­le­rin­de Fa­tih Tek­ke ve Meh­met To­puz’un bu­lun­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. İL­GİNÇ BİR İS­TA­TİS­TİK Öte yan­dan is­ta­tis­tik­ler il­ginç bir so­nu­cu or­ta­ya çı­kar­dı. Lig­de 6 kez şam­pi­yon­luk ya­şa­yan bor­do-ma­vi­li ekip, 4 şam­pi­yon­lu­ğu­ se­zo­nun ilk ya­rı­sı­nı li­der ka­pat­tı­ğı se­zon­lar­da el­de et­ti. Trab­zons­por 1976-77, 1978-79, 1979-80 ve 1980-81 se­zon­la­rın­da li­gin ilk ya­rı­sı­nı li­der ola­rak ka­pat­tı ve se­zon so­nun­da da mut­lu so­na ulaş­tı. Ka­ra­de­niz tem­sil­ci­si ilk ya­rı­sı­nı F.Bah­çe’nin ön­de bi­tir­di­ği 1975-76 ve G.Sa­ray’ın zir­ve­de ol­du­ğu 1983-84 se­zon­la­rın­da da şam­pi­yon ol­du. Trab­zons­por’un en acı ha­tı­ra­sı 1995-96 se­zo­nun­da ol­muş­tu. Bor­do-ma­vi­li­ler ilk ya­rı­yı 44 pu­an­la li­der ta­mam­la­mış an­cak se­zon so­nu şam­pi­yon­lu­ğu iki pu­an fark­la F.Bah­çe’ye kap­tır­mış­tı. > Gök­men ŞA­HİN-Trab­zon (İHA) “­Ye­ni yıl­dız­lar ye­ti­şe­cek” T­rab­zons­por’un es­ki tek­nik di­rek­tör­le­rin­den Sa­di Te­ke­li­oğ­lu, 22 yıl son­ra bor­do-­ma­vi­li ta­kı­mın alt­ya­pı­sı­na dön­dü. Te­ke­li­oğ­lu, alt­ya­pı­da gö­rev yap­tı­ğı dö­nem­de Ha­mi, Bü­yük Ham­di, Kü­çük Ham­di, Le­mi, So­ner gi­bi o­yun­cu­la­rı A ta­kı­mı­na ka­zan­dır­mış­tı. Ay­nı a­maç­la gö­rev al­dı­ğı­nı söy­le­yen Te­ke­li­oğ­lu, “Yurt dı­şın­da a­ra­yış­la­rı­mız var. Genç o­yun­cu­la­rı alt­ya­pı­ya ge­ti­re­ce­ğiz ve on­la­rı da gör­me im­ka­nı bu­la­ca­ğız” diye konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT