BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kamuda YER­Lİ MA­LI ha­rekâ­tı

Kamuda YER­Lİ MA­LI ha­rekâ­tı

Ka­mu ku­ru­luş­la­rı­na ge­nel­ge gön­de­ren Baş­ba­kan Er­do­ğan, i­ha­le şart­na­me­le­rin­de yer­li ü­re­ti­me yüz­de 15 fi­yat a­van­ta­jı sağ­lan­ma­sı ta­li­ma­tı­nı ver­di> Dev­let Arık AN­KA­RA İHA Ka­mu ku­ru­luş­la­rı­na ge­nel­ge gön­de­re­rek, ‘yer­li ürün’ kul­la­nıl­ma­sı ta­li­ma­tı­nı ve­ren Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, yer­li ma­lı ürün­le­re yüz­de 15’e ka­dar fi­yat avan­ta­jı sağ­lan­ma­sı­nı is­te­di. Er­do­ğan’ın gön­der­di­ği ge­nel­ge, ka­mu mal ve hiz­met alım­la­rın­da yer­li üre­tim­le­re ön­ce­lik ve­ril­me­si­ni, yer­li fir­ma­la­ra iha­le­ler­de yüz­de 15’e ka­dar fi­yat avan­ta­jı sağ­lan­ma­sı­nı plan­lı­yor. Baş­ba­kan Er­do­ğan im­za­sıy­la ya­yım­la­nan ge­nel­ge­de şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di: “Eko­no­mi­mi­ze sağ­la­ya­ca­ğı fay­da­lar göz önün­de tu­tu­la­rak, ta­sar­ruf ve re­ka­bet il­ke­le­ri­ne uy­gun ha­re­ket edil­me­si kay­dıy­la Tür­ki­ye’de üre­ti­len mal ve hiz­met­le­rin ter­cih edil­me­si, te­mel tü­ke­tim mad­de­le­ri­nin yer­li ürün­ler­den kar­şı­lan­ma­sı eko­no­mi­miz açı­sın­dan önem ta­şı­mak­ta olup, 4734 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Ka­nu­nu’nun 63. mad­de­sin­de yer alan ‘yer­li ma­lı ola­rak be­lir­le­nen mal­la­rı tek­lif eden yer­li is­tek­li­ler le­hi­ne yüz­de 15 ora­nı­na ka­dar fi­yat avan­ta­jı sağ­lan­ma­sı hu­sus­la­rın­da ida­re­ler­ce iha­le do­kü­ma­nı­na hü­küm­ler ko­nu­la­bi­lir’ hük­mü­nün ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­ca dik­ka­te alın­ma­sı hu­su­sun­da bil­gi­le­ri­ni ve ka­mu yö­ne­ti­ci­le­ri­nin bu ko­nu­da ge­re­ken du­yar­lı­lı­ğı gös­ter­me­le­ri­ni önem­le ri­ca ede­rim.” BA­KAN Çİ­ÇEK DE UYAR­DI Hü­kü­met Söz­cü­sü Ce­mil Çi­çek de, Ba­kan­lar Ku­ru­lu top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ta­sar­ruf ve re­ka­bet il­ke­le­ri­ne uy­gun ol­mak kay­dıy­la ka­mu mal ve hiz­met alım­la­rın­da yer­li üre­tim­le­re ön­ce­lik ve­ril­me­si­ni is­te­miş­ti. Çi­çek, “İha­le açan ka­mu ku­ru­luş­la­rı, yer­li üre­tim le­hi­ne yüz­de 15 ora­nı­na ka­dar fi­yat avan­ta­jı sağ­lan­ma­sı ko­nu­sun­da şart­na­me­le­re hü­küm koy­ma­lı­dır. Bu­nu da­ha faz­la dik­ka­te al­ma­la­rı­nı ar­zu edi­yo­ruz” de­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT