BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Minimum risk

Minimum risk

G.Sa­ray’a g­rup­tan çı­ka­bil­mek i­çin Hert­ha Ber­lin kar­şı­sın­da a­la­ca­ğı 1 pu­an ye­te­cek; Ya ye­ni­lir­se!..G.Sa­ray’a g­rup­tan çı­ka­bil­mek i­çin Hert­ha Ber­lin kar­şı­sın­da a­la­ca­ğı 1 pu­an ye­te­cek; Ya ye­ni­lir­se!.. DÜ­ŞÜK AMA OLA­Bİ­LİR... UE­FA Ku­pa­sı’nda bu­gün Hert­ha Ber­lin ile grup­ta­ki son ma­çı­na çı­ka­cak olan G.Sa­ray’ın, bu kar­şı­laş­ma­dan ala­ca­ğı so­nuç B Gru­bu’nda­ki di­ğer ta­kım­la­rı çok ya­kın­dan il­gi­len­di­ri­yor. Olim­pi­akos ve Ben­fi­ca’yı mağ­lup ede­rek, 6 pu­an­la li­der­lik kol­tu­ğu­na otu­ran sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar, üst tu­ra çok ya­kın ol­ma­sı­na kar­şın grup­tan çı­ka­ma­ma teh­li­ke­siy­le de kar­şı kar­şı­ya. Hert­ha Ber­lin kar­şı­sın­da ala­ca­ğı 1 pu­an­la üst tu­ru ma­te­ma­tik­sel ola­rak ga­ran­ti­le­ye­cek olan Cim­bom, mağ­lu­bi­yet du­ru­mun­da ise son haf­ta oy­na­na­cak maç­la­rı bek­le­mek zo­run­da ka­la­cak. OLİM­Pİ­AKOS KA­ZAN­MA­MA­LI G.Sa­ray, Hert­ha Ber­lin’e ye­ni­lir­se, bu­gün­kü Me­ta­list-Olim­pi­akos ma­çı bü­yük önem ta­şı­ya­cak. Bu kar­şı­laş­ma­yı Yu­nan tem­sil­ci­si ka­zan­dı­ğı tak­dir­de de son haf­ta­ya G.Sa­ray 6, Olim­pi­akos 6, Hert­ha 5, Me­ta­list 4 pu­an­la gi­re­cek. 18 Ara­lık’ta­ki son haf­ta maç­la­rın­da Olim­pi­akos, Hert­ha Ber­lin’le, Ben­fi­ca da Me­ta­list’le kar­şı­la­şa­cak. Me­ta­list, Ben­fi­ca’yı yen­di­ği tak­dir­de pu­anı­nı 7’ye yük­sel­te­rek G.Sa­ray’ın önü­ne ge­çe­cek. Olim­pi­akos-Hert­ha ma­çın­dan da be­ra­ber­lik çı­kar­sa, Olim­pi­akos 7, Hert­ha da 6 pua­na ula­şa­cak. Ve ave­raj he­sap­la­rı dev­re­ye gi­re­cek. > Er­can YIL­DIZ ­ŞAM­Pİ­YO­NA MUH­TE­ŞEM KAR­ŞI­LA­MA Ja­pon­ya’da dü­zen­le­nen Kı­ta­la­ra­ra­sı Te­ker­lek­li San­dal­ye Bas­ket­bol Şam­pi­yo­na­sı’n­da ye­nil­gi­siz bi­rin­ci o­lan G.Sa­ray, A­ta­türk Ha­va­li­ma­nı’n­da ku­lüp baş­ka­nı Ad­nan Po­lat ve sa­rı-­kır­mı­zı­lı ta­raf­tar­lar­ca coş­ku­lu bi­çim­de kar­şı­lan­dı. Baş­kan Po­lat, u­çak ka­pı­sı­na ka­dar gi­de­rek ka­fi­le­ye “Hoş gel­di­niz” der­ken, da­ha son­ra o­yun­cu­la­rın bo­yun­la­rı­na bi­rer çe­lenk tak­tı. Ha­va­li­ma­nın­da top­la­nan çok sa­yı­da ta­raf­tar da “En­gel­siz as­lan­lar dün­ya şam­pi­yo­nu, iş­te G.Sa­ray’ın ger­çek ru­hu”, “A­le­min k­ra­lı ge­li­yor” şek­lin­de te­za­hü­rat­lar ya­pa­rak en­gel­li s­por­cu­la­rı a­de­ta ba­ğır­la­rı­na bas­tı. İŞ­TE U­E­FA’NIN A­VE­RAJ KU­RA­LI İki ya da da­ha faz­la ta­kım tüm grup maç­la­rı­nı ta­mam­la­dık­tan son­ra pu­an eşit­li­ği­ne sa­hip­se, sı­ra­la­ma­yı aşa­ğı­da­ki kri­ter­ler be­lir­le­ye­cek­tir: a) Grup­ta­ki tüm maç­lar­da atı­lan gol ave­ra­jı b) En çok gol atan c) Dep­las­man­da en çok gol atan d) En çok ka­za­nan e) Dep­las­man­da en çok ka­za­nan f) Son 5 se­zon­da en çok pu­an alan ku­lüp
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT