BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Ni­çin spor?”a Baş­ba­kan ce­va­bı

“Ni­çin spor?”a Baş­ba­kan ce­va­bı

Her za­man “Spor yap­ma­lı, genç­le­ri­mi­ze spo­ru sev­dir­me­li­yiz” di­yo­ruz da, spo­ru ni­çin yap­ma­lı su­ali­ne ce­vap ara­mı­yo­ruz.Her za­man “Spor yap­ma­lı, genç­le­ri­mi­ze spo­ru sev­dir­me­li­yiz” di­yo­ruz da, spo­ru ni­çin yap­ma­lı su­ali­ne ce­vap ara­mı­yo­ruz. An­ka­ra’da 6. Spor Şu­ra­sı ya­pıl­dı. Baş­ba­kan bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Spor­la genç­le­ri­mi­zin ener­ji­le­ri­ni kon­trol al­tı­na al­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­maz­sak, baş­ka bir ta­kım al­ter­na­tif­ler dev­re­ye gi­re­cek­tir. Genç­le­ri­mi­zin, bil­gi­sa­yar, in­ter­net, te­le­viz­yon ve hat­ta cep te­le­fo­nu gi­bi ko­nu­la­ra gö­mü­lüp kal­ma­ma­la­rı için spo­ru ca­zip bir al­ter­na­tif ha­li­ne ge­tir­me­li­yiz. Ço­cuk­la­rı okul ön­ce­sin­den baş­la­ya­rak, mut­la­ka bir spor da­lı­na yön­len­dir­mek ge­rek. Spor ekip ha­lin­de ça­lış­ma, ku­ral­la­ra uy­ma, da­ya­nış­ma, iş­bir­li­ği ve pay­laş­ma il­ke­le­ri­ni be­nim­se­te­rek top­lum­da pres­tij­li bir yer edin­me­le­ri­ne kat­kı sağ­lı­yor. Genç­ler bu yol­la ba­şa­rı için sa­bır, öz­ve­ri ve di­sip­lin için­de ça­lış­ma­nın ge­rek­li­li­ği­ni öğ­re­ni­yor­lar” de­di. Spo­run ma­dal­ya he­def­li ya­pıl­dı­ğı, boş za­man­la­rı de­ğer­len­dir­me di­ye gö­rül­dü­ğü, sa­de­ce fut­bo­la en­deks­len­di­ği gü­nü­müz­de Baş­ba­ka­nı­mız­dan bun­la­rı duy­mak be­ni na­sıl mut­lu et­ti bi­le­mez­si­niz. Se­ne­ler­dir ses­len­dir­me­ğe ça­lış­tık­la­rı­mı­zı, “Spor amaç de­ğil, ki­şi­nin mad­di-ma­ne­vi güç­lü ol­ma­sı için araç­tır. Spor eğ­len­di­rir­ken, be­de­nen güç­lü kı­lar­ken eğit­mek­tir, ga­li­bi­yet­te mağ­lu­bi­ye­ti ara­mak­tır, in­san ol­ma­nın da­ya­nıl­maz ağır­lı­ğı­nı his­set­tir­mek­tir” söz­le­ri­mi­zin ben­ze­ri­ni Baş­ba­ka­nın ağ­zın­dan işit­mek biz­le­ri se­vin­dir­di. Ne ya­zık ki bu­gü­ne ka­dar biz­de spor de­yin­ce, yal­nız al­tın ma­dal­ya­lar, ma­dal­ya son­ra­sı ka­za­nı­la­cak sa­rı li­ra­lar ve şöh­ret ak­la gel­di. “Ni­çin spor?” so­ru­su­nun ce­va­bı aran­ma­dı. As­lın­da ce­va­bı ara­ma­ya lü­zum da yok. Ce­vap, yüz­ler­ce yıl­lık spor ge­le­ne­ği­miz­de var. Ec­da­dı­mız spo­ru yal­nız­ca spor ol­sun, eğ­len­ce ol­sun di­ye yap­ma­mış. İn­sa­nın en kıy­met­li var­lı­ğı za­ma­nı­nı, en iyi şe­kil­de de­ğer­len­dir­me­nin yo­lu­nu ara­mış. Bu­nu da eğ­len­di­rir­ken eğit­mek­te, ga­li­bi­yet­te mağ­lu­bi­ye­ti tat­tır­mak­ta bul­muş. Ata­la­rı­mı­zın yap­tı­ğı at­lı, alet­li ve alet­siz spor­la­ra bak­tı­ğı­mız­da (kı­lıç, kal­kan, ok atış­la­rı, at ya­rış­la­rı, ci­rit, çev­gan, mız­rak at­ma, gü­reş...) hep­si­nin ba­rış­ta iken sa­va­şa ha­zır­lık, mad­di-ma­ne­vi güç­lü ol­mak, eğ­le­nir­ken eğit­mek için ol­du­ğu­nu gö­rü­rüz. Ki­şi­nin ka­nı­nın en de­li za­ma­nın­da be­de­nen yo­rul­ma­sı, ak­lı­nı kul­lan­ma­sı, gön­lü­nü ye­ni ufuk­la­ra aç­ma­sı ge­re­kir. Bu çağ­da, biz on­la­ra yar­dım­cı ol­maz, ga­li­bi­yet­te mağ­lu­bi­yet gü­zel­li­ği­ni tat­tır­maz, on­la­rı kaf da­ğı­nı­nın zir­ve­le­ri için koş­tur­maz­sak, ener­ji­le­ri­ni, genç­lik­le­ri­ni, hem ken­di­le­ri­nin hem de bi­zim fe­la­ke­ti­miz için kul­la­na­cak­lar­dır. ‘Ni­çin spor?’a gü­nü­müz şart­la­rın­da, bil­gi­sa­yar ça­ğı ger­çek­le­rin­de ce­vap bul­mak ve bu­nun için ça­lış­mak zo­run­da­yız. Yok­sa hem genç­le­ri­mi­ze hem de bi­ze ya­zık ola­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT