BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AK Par­ti’de te­ma­yül yok­la­ma­sı baş­lı­yor

AK Par­ti’de te­ma­yül yok­la­ma­sı baş­lı­yor

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan’ın ta­li­ma­tıy­la AK Par­ti’­li olan 12 bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­sin­de bu­gün te­ma­yül yok­la­ma­sı ya­pı­la­cak.> Dev­let Arık AN­KA­RA İHA Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan’ın ta­li­ma­tıy­la AK Par­ti’­li olan 12 bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­sin­de bu­gün te­ma­yül yok­la­ma­sı ya­pı­la­cak. Kim­ler­le yo­la de­vam edi­le­ce­ği­ni be­lir­le­mek üze­re 12 bü­yük­şe­hir­de san­dık ku­ra­cak olan AK Par­ti, mev­cut aday­lar­la il­gi­li teş­ki­la­ta 4 so­ru yö­nel­te­cek. Par­ti, teş­ki­lat­la­ra be­le­di­ye baş­ka­nı­nı ba­şa­rı­lı bu­lup bul­ma­dık­la­rı­nı, teş­ki­lat­la ve halk­la iliş­ki­si­ni na­sıl bul­duk­la­rı­nı so­ra­cak. Te­ma­yül yok­la­ma­la­rı­nın so­nuç­la­rı bir ra­por ha­li­ne ge­ti­ri­le­rek, Baş­ba­kan Er­do­ğan’a su­nu­la­cak. AK Par­ti Mer­kez Yü­rüt­me Ku­ru­lu, per­şem­be gü­nü top­la­na­rak te­ma­yül yok­la­ma­la­rı­nı de­ğer­len­di­re­cek. Er­do­ğan’ın cu­ma gü­nü ve­ya cu­mar­te­si gü­nü yo­la de­vam et­me­si­ne ka­rar ve­ri­len ba­zı bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nı ka­mu­oyu­na açık­la­ma­sı bek­le­ni­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT