BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Avrupa gerçeği gördü

Avrupa gerçeği gördü

Av­ru­pa Gü­ven­lik ve Sa­vun­ma A­samb­le­si: AB, PKK’yı bi­tir­mek i­çin da­ha ka­rar­lı ol­ma­lıAv­ru­pa’da so­kak te­rö­rü­nü tır­man­dı­ran ve ül­ke­de ya­şa­yan Kürt kö­ken­li va­tan­daş­la­rı ha­ra­ca bağ­la­yan te­rör ör­gü­tü; Av­ru­pa’nın da ca­nı­nı yak­ma­ya baş­la­yın­ca Av­ru­pa Gü­ven­lik ve Sa­vun­ma Asamb­le­si’nden “AB’nin PKK’ya kar­şı da­ha ka­rar­lı bir mü­ca­de­le ver­me­si ge­rek­ti­ği” çağ­rı­sı ya­pıl­dı. Av­ru­pa Gü­ven­lik ve Sa­vun­ma Asamb­le­si, Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) ve Ba­tı Av­ru­pa Bir­li­ği (BAB) üye­si ül­ke­ler­den, top­rak­la­rın­da te­rör ör­gü­tü PKK’nın fa­ali­yet­le­ri­ne kar­şı da­ha dik­kat­li ol­ma­la­rı­nı is­te­di. Av­ru­pa Gü­ven­lik ve Sa­vun­ma Asamb­le­si adı­na İn­gi­liz par­la­men­ter Ro­bert Wal­ter ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan “Tür­ki­ye-Irak Sı­nı­rın­da Te­rö­rist Fa­ali­yet­ler” ko­nu­lu ra­por, bu­gün Asamb­le ge­nel ku­ru­lun­da tar­tı­şı­la­rak oy­la­na­cak. İn­gi­liz par­la­men­te­rin Tür­ki­ye’de yap­tı­ğı te­mas­la­rı­nın so­nun­da ha­zır­la­dı­ğı ra­por­da, il­ginç sa­tır­baş­la­rı­na yer ve­ril­di. AB’nin te­rör­le mü­ca­de­le po­li­ti­ka ve ku­ral­la­rı­nı sı­kı bir bi­çim­de uy­gu­la­ma­sı ge­rek­ti­ği be­lir­ti­len ra­por­da, AB ve BAB üye­si ül­ke­le­rin, top­rak­la­rın­da, bu te­rör ör­gü­tü­nün ka­ra pa­ra, uyuş­tu­ru­cu, pat­la­yı­cı mad­de, si­lah ka­çak­çı­lı­ğı ve in­san ti­ca­re­tiy­le bağ­lan­tı­lı fa­ali­yet­le­ri ve te­le­viz­yon ya­yı­nıy­la te­rör pro­pa­gan­da­sı­na kar­şı ge­rek­li has­sa­si­ye­ti gös­ter­me­le­ri is­ten­di. KÜRT AY­RI TE­RÖR AY­RI Ra­por­da, Kürt kö­ken­li Türk va­tan­daş­la­rı­nın, kül­tü­rel kim­lik ta­lep­le­ri­nin ay­rı­lık­çı ta­lep içer­me­di­ği­ni gös­ter­mek için ge­rek­li ça­ba­da bu­lun­ma­la­rı ge­rek­ti­ği de ifa­de edil­di. PKK te­rö­rü­nün sert bir bi­çim­de kı­nan­dı­ğı ra­por­da, te­rör ör­gü­tü­nün bü­tün böl­ge­nin is­tik­ra­rı­nı teh­dit et­ti­ği vur­gu­lan­dı. “PKK’nın Ku­zey Irak’ta­ki yö­ne­tim boş­lu­ğu­n­dan ya­rar­la­na­rak Tür­ki­ye’ye dü­zen­le­di­ği sal­dı­rı­lar NA­TO’nun ve AB’nin gü­ney­do­ğu sı­nı­rın­da teh­li­ke oluş­tu­ru­yor” ifa­de­le­ri­nin kul­la­nıl­dı­ğı ra­por­da, DTP’nin PKK’nın et­ki­sin­de ol­du­ğu kay­de­dil­di. “De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si “özerk­lik” ve “PKK üye­le­ri­ne af” söy­lem­le­riy­le pro­vo­kas­yo­na se­bep olu­yor. İm­kan­sız is­te­ne­rek, müm­kün ola­cak olan im­kan­sız kı­lı­nı­yor” de­ni­len ra­por­da te­rö­rizm ve Kürt kim­li­ği­nin ay­nı şey ol­ma­dı­ğı­nı­n al­tı çi­zil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT