BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kan­dı­rı­lan oğ­lu­nu po­li­se ih­bar et­ti

Kan­dı­rı­lan oğ­lu­nu po­li­se ih­bar et­ti

Ay­dın’da otu­ran bir çift­çi­nin, oğ­lu­nun ar­ka­daş­lık et­ti­ği ki­şi­ler ta­ra­fın­dan kan­dı­rı­la­rak te­rör ör­gü­tü PKK’nın kamp­la­rı­na gön­de­ril­mek is­ten­di­ği yö­nün­de­ki ih­ba­rı üze­ri­ne ope­ras­yon dü­zen­le­yen İz­mir po­li­si, çift­çi­nin oğ­luy­la bir ki­şi­yi oto­gar­da oto­bü­se bi­ner­ken ya­ka­la­dı.Ay­dın’da otu­ran bir çift­çi­nin, oğ­lu­nun ar­ka­daş­lık et­ti­ği ki­şi­ler ta­ra­fın­dan kan­dı­rı­la­rak te­rör ör­gü­tü PKK’nın kamp­la­rı­na gön­de­ril­mek is­ten­di­ği yö­nün­de­ki ih­ba­rı üze­ri­ne ope­ras­yon dü­zen­le­yen İz­mir po­li­si, çift­çi­nin oğ­luy­la bir ki­şi­yi oto­gar­da oto­bü­se bi­ner­ken ya­ka­la­dı. Genç­le­ri kan­dı­ra­rak te­rör ör­gü­tü­ne yön­len­dir­di­ği id­di­a edi­len S.E. ad­lı ka­dın tu­tuk­lan­dı. Çift­çi­nin oğ­lu B.֒nün İz­mir’de bir der­gi­de ça­lış­tı­ğı ve an­ne­si­ni ara­ya­rak “uzak­la­ra gi­de­ce­ği­ni” söy­le­di­ği ifa­de edil­di.
Kapat
KAPAT