BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AK ­Par­ti’li baş­ka­nın ara­cı­na mo­lo­tof

AK ­Par­ti’li baş­ka­nın ara­cı­na mo­lo­tof

Van’da kim­li­ği be­lir­siz 2 ki­şi, AK Par­ti Van Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Me­ral Öz­dağ’ın eşi Hü­se­yin Öz­dağ’ın ara­cı­na mo­lo­tof kok­tey­li at­tı. Olay ön­ce­ki ge­ce Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­si’nde mey­da­na gel­di.Van’da kim­li­ği be­lir­siz 2 ki­şi, AK Par­ti Van Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Me­ral Öz­dağ’ın eşi Hü­se­yin Öz­dağ’ın ara­cı­na mo­lo­tof kok­tey­li at­tı. Olay ön­ce­ki ge­ce Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­si’nde mey­da­na gel­di. Si­te sa­kin­le­ri ta­ra­fın­dan fark edi­len zan­lı­lar, ge­ce­nin ka­ran­lı­ğın­dan fay­da­la­na­rak ka­yıp­la­ra ka­rış­tı. Mo­lo­tof kok­tey­li­nin oto­mo­bi­le çar­pıp ye­re düş­me­si­nin ar­dın­dan sön­me­si muh­te­mel bir za­ra­rı ön­le­di. Böl­ge­ye sevk edi­len çok sa­yı­da po­lis eki­bi, ve­ri­len eş­kal üze­rin­de ge­niş çap­lı araş­tır­ma baş­lat­tı. > VAN İHA
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT