BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > An­ka­ra’da S­ri ­Lan­ka­lı ilk lider

An­ka­ra’da S­ri ­Lan­ka­lı ilk lider

Sri Lan­ka Cum­hur­baş­ka­nı Ma­hin­da Ra­ja­pak­sa, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün daveti üzerine Ankara’ya geldi.Baş­kent An­ka­ra dün ilk de­fa Hint Ok­ya­nu­sun­da­ki ada ül­ke­le­rin­den bi­ri olan Sri Lan­ka’nın dev­let baş­ka­nı­nı ağır­la­dı. Res­mi te­mas­lar­da bu­lun­mak üze­re An­ka­ra’ya ge­len Sri Lan­ka Cum­hur­baş­ka­nı Ma­hin­da Ra­ja­pak­sa, Çan­ka­ya Köş­kü’nde Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ta­ra­fın­dan ka­bul edil­di. Baş ba­şa ve he­yet­ler ara­sı gö­rüş­me­le­rin ar­dın­dan or­tak ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Ba­sın top­lan­tı­sı ön­ce­sin­de iki ül­ke ara­sın­da suç­lu­la­rın ia­de­si ve ha­va ta­şı­ma­cı­lı­ğı alan­la­rın­da iki­li an­laş­ma­lar im­za­lan­dı. Ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Cum­hur­baş­ka­nı Gül, Tür­ki­ye ile Sri Lan­ka’nın, te­rör­den çok çe­ken iki ül­ke ola­rak baş­ta BM nez­din­de ulus­la­ra­ra­sı plat­form­da te­rö­rizm­le mü­ca­de­le­de gös­ter­di­ği iş bir­li­ğin­den bü­yük mem­nu­ni­yet duy­duk­la­rı­nı söy­le­di. Te­rö­riz­min ve te­rö­ris­tin iyi­si kö­tü­sü ol­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­yan Ra­ja­pak­sa da, bu ko­nu­da iki ül­ke ara­sın­da­ki iş bir­li­ği­nin ge­liş­me­si­nin her iki ül­ke­nin de ya­ra­rı­na ola­ca­ğı­nı ifa­de ede­rek te­rör­den mağ­dur olan bir ül­ke ola­rak Tür­ki­ye’yi iyi an­la­dı­ğı­nı kay­det­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93476
  % -1.16
 • 5.3199
  % -0.31
 • 6.0828
  % -0.43
 • 6.8352
  % 0.04
 • 209.725
  % 0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT