BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Se­dat Pe­ker’den ha­mi­le ya­lan­la­ma­sı

Se­dat Pe­ker’den ha­mi­le ya­lan­la­ma­sı

4 yıl­dır ce­za­evin­de olan Se­dat Pe­ker, eşi­nin 8 ay­lık ha­mi­le ol­du­ğu yö­nün­de­ki id­di­ala­rı ya­lan­la­dı.4 yıl­dır ce­za­evin­de olan Se­dat Pe­ker, eşi­nin 8 ay­lık ha­mi­le ol­du­ğu yö­nün­de­ki id­di­ala­rı ya­lan­la­dı. Si­liv­ri Ce­za­evin­de gö­rü­len Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın 23’ün­cü du­ruş­ma­sı­na baş­ka suç­tan tu­tuk­lu bu­lu­nan Se­dat Pe­ker de ka­tıl­dı. Ve­ri­len ara sı­ra­sın­da ga­ze­te­ci­le­re kı­sa açık­la­ma ya­pan Se­dat Pe­ker, “eşi­nin ha­mi­le ol­du­ğu” id­di­ala­rı “de­li­lik” di­ye de­ğer­len­dir­di. Pe­ker, 8 ay­lık ha­mi­le ol­du­ğu be­lir­ti­len eşi­nin 44 ki­log­ram ola­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Pe­ker, eşi­nin ha­mi­le­li­ği ko­nu­sun­da, is­ten­me­si ha­lin­de dok­tor­dan ra­por bi­le ala­bi­le­cek­le­ri­ni kay­det­ti. Du­ruş­ma­ya ka­tı­lan eşi Öz­ge Pe­ker de çı­kış­ta kar­nı­nı ga­ze­te­ci­le­re gös­te­re­rek, ha­mi­le ol­ma­dı­ğı­nı açık­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93682
  % 0.42
 • 5.3997
  % -1.35
 • 6.1028
  % -1.44
 • 6.8968
  % -2.95
 • 210.513
  % -1.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT