BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KAV­GA­CI­LA­RA SERT U­YA­RI!

KAV­GA­CI­LA­RA SERT U­YA­RI!

F.Bah­çe der­bi­sin­de bir­bi­ri­ne gi­ren Be­şik­taş’ın de­fans o­yun­cu­la­rı­na yö­ne­tim­den sert u­ya­rı gel­di.F.Bah­çe der­bi­sin­de bir­bi­ri­ne gi­ren Be­şik­taş’ın de­fans o­yun­cu­la­rı­na yö­ne­tim­den sert u­ya­rı gel­di. Za­po i­le Gök­han a­ra­sın­da sa­ha­da baş­la­yıp, ko­ri­dor­da de­vam e­den kav­ga i­çin Mus­ta­fa De­niz­li’den ra­por is­te­yen yö­ne­tim, tar­tış­ma­nın der­bi ger­gin­li­ğin­den mey­da­na gel­di­ği­ne ka­na­at ge­ti­re­rek i­ki fut­bol­cu­yu da sa­de­ce u­yar­ma ka­ra­rı al­dı. Ay­nı o­la­yın tek­rar­lan­ma­sı du­ru­mun­da i­se a­ğır yap­tı­rım­lar uy­gu­la­na­ca­ğı be­lir­til­di. (A­li YE­DEK)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT