BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Malî t­su­na­mi ve s­por

Malî t­su­na­mi ve s­por

Dün­ya­yı ka­sıp ka­vu­ran kü­re­sel kri­zin, her ala­nı vur­du­ğu gi­bi spo­ru da vu­ra­ca­ğı aşi­kâr...Dün­ya­yı ka­sıp ka­vu­ran kü­re­sel kri­zin, her ala­nı vur­du­ğu gi­bi spo­ru da vu­ra­ca­ğı aşi­kâr... Bu pen­ce­re­den ba­kıl­dı­ğın­da, kri­zin spo­ra en önem­li et­ki­si spon­sor­luk­lar açı­sın­dan ken­di­ni gös­ter­miş­tir. Ger­çi ül­ke­miz­de fut­bol ve bir­kaç spor da­lı dı­şın­da spon­sor­luk yok de­ne­cek ka­dar az. Ama­tör spor­la­ra kat­kı ya­pan­la­ra spon­sor de­ğil de, spo­ru se­ven bir­kaç ha­yır­se­ver de­mek da­ha ye­rin­de olur. Ama­tör spor­la­rın ana spon­so­ru, GSGM ve Spor To­to Teş­ki­la­tı’dır. Kü­re­sel kriz ne­de­niy­le hü­kü­met ta­ra­fın­dan ta­sar­ruf ted­bir­le­ri alı­na­cak ve GSGM’nin fe­de­ras­yon­la­ra ayı­ra­ca­ğı büt­çe­ler­de de is­ter is­te­mez kı­sın­tı­ya gi­di­le­cek­tir. Bu du­rum­da şans oyun­la­rı­na ar­tan ta­lep ne­de­niy­le sa­de­ce spor to­to ge­lir­le­ri ar­tış gös­te­re­bi­lir. De­mek ki, spon­sor te­mi­nin­de güç­lük çe­ken ama­tör fe­de­ras­yon­la­rın ge­lir­le­ri bun­dan iba­ret ola­cak. Kü­re­sel kriz­den ha­be­ri olan ya da ol­ma­yan ba­zı fe­de­ras­yon­lar, se­çim ve oy kay­gı­sı se­be­biy­le har vu­rup har­man sa­vu­ru­yor. 5 spor­cu­ya 10 yö­ne­ti­ci gö­rev­len­di­re­rek, ban­ka­lar­dan kre­di ala­rak çe­şit­li har­ca­ma­lar bi­le yap­tı­lar. Dün­ya­yı sar­san ma­li tsu­na­mi ne­de­niy­le ulus­la­ra­ra­sı ya­rış­ma or­ga­ni­zas­yon­la­rı­na ta­lep­ler­de de ge­ri­le­me ola­cak­tır. Bu du­rum­da fe­de­ras­yon­la­rın ma­li kay­nak­la­rı­nı da­ha dik­kat­li kul­lan­ma­sı ka­çı­nıl­maz ola­cak­tır. Eğer se­çim kay­gı­sı ne­de­niy­le dik­kat­siz dav­ra­nıp kay­nak­la­rı­nı tü­ke­ten ve ban­ka kre­di­si ile gös­te­riş ya­pan fe­de­ras­yon­lar ha­ciz­ler­le kar­şı­la­şır­lar­sa hiç şaş­ma­ya­ca­ğız. Dev­le­tin pa­ra­sı­nı ken­di pa­ra­sın­dan ra­hat har­ca­yan fe­de­ras­yon yö­ne­tim­le­ri­ne şu­nu ha­tır­lat­mak­ta ya­rar var. Kü­re­sel kriz­den ül­ke­mi­zin en az ya­ra ala­rak çık­ma­sı her va­tan­se­ve­rin ol­du­ğu gi­bi siz­le­rin de gö­re­vi­dir!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT