BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sağ­lık­lı bir ha­ya­ta yel­ken a­ç­mak e­li­niz­de Kilolarınızın esiri olmayın

Sağ­lık­lı bir ha­ya­ta yel­ken a­ç­mak e­li­niz­de Kilolarınızın esiri olmayın

Şiş­man­lı­ğın ha­yat sü­re­si­ni kı­salt­tı­ğı­nı, hayat ka­li­te­si­ni olum­suz yön­de et­ki­le­di­ği­ni ve bir­çok has­ta­lı­ğa ze­min ha­zır­la­dı­ğı­nı ifa­de eden An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Ha­cet­te­pe Has­ta­ne­si Kar­di­yo­lo­ji Ana­bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Prof. Dr. Çe­tin Erol, şiş­man­lı­ğın Hi­per­tan­si­yon, da­mar sert­li­ği, kalp bü­yü­me­si, yet­mez­li­ği gi­bi kalp da­mar has­ta­lık­la­rı­na,> Gök­han Ka­ya / AN­KA­RA Şiş­man­lı­ğın ha­yat sü­re­si­ni kı­salt­tı­ğı­nı, hayat ka­li­te­si­ni olum­suz yön­de et­ki­le­di­ği­ni ve bir­çok has­ta­lı­ğa ze­min ha­zır­la­dı­ğı­nı ifa­de eden An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Ha­cet­te­pe Has­ta­ne­si Kar­di­yo­lo­ji Ana­bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Prof. Dr. Çe­tin Erol, şiş­man­lı­ğın Hi­per­tan­si­yon, da­mar sert­li­ği, kalp bü­yü­me­si, yet­mez­li­ği gi­bi kalp da­mar has­ta­lık­la­rı­na, ye­tiş­kin­ler­de şe­ker has­ta­lı­ğı­na, kan­se­re, so­lu­num has­ta­lık­la­rı­na ve psi­ko­lo­jik bo­zuk­luk­lar ile top­lum­la uyum­suz­luk gi­bi ra­hat­sız­lık­la­ra yol aç­tı­ğı­nı be­lirt­ti. Ki­lo ver­mek için bi­re­yin ke­sin­lik­le ki­lo ver­mek is­ti­yor ol­ma­sı, bes­le­me ve eg­zer­siz prog­ra­mı­na uy­ma­sı, bi­linç­li ve sa­bır­lı ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni kay­de­den Prof. Dr. Erol, sağ­lıklı bir hayat için ki­lo kay­bı­nın ilk adım ol­du­ğu­nu söy­le­di. ŞOK DİYETE GÜVENMEYİN Ay­rı­ca Erol, sa­de­ce yüz­de 10’luk bir ki­lo kay­bı­nın şiş­man­lık­la il­gi­li has­ta­lık risk­le­ri­ni azal­ta­ca­ğı­na, kan ba­sın­cı­nın ve kan şe­ke­ri­nin ya­nın­da ko­les­te­ro­lü ve er­ken ölüm ris­ki­ni azal­ta­ca­ğı­na dik­kat çek­ti. Bi­re­yin psi­ko­lo­jik ola­rak ken­di­ni iyi his­set­me­si için ide­al ki­lo­ya sa­hip ol­ma­sı­nın da önem­li ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Erol, şiş­man­lı­ğın ön­len­me­sin­de ilk adı­mın ye­ter­li ve den­ge­li bes­len­me il­ke­le­ri­ne uya­rak ye­me alış­kan­lı­ğı­nın de­ğiş­ti­ril­me­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ya­vaş ve is­tik­rar­lı ki­lo ver­me­nin da­ha sağ­lık­lı, da­ha ger­çek­çi ve da­ha uzun sü­re ko­ru­na­bi­lir ol­du­ğu­nu ifa­de eden Prof. Dr. Erol, “Süper di­yet­le­re” gü­ve­nil­me­me­si ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çiz­di. Bes­len­me alış­kan­lık­la­rı­nı de­ğiş­tir­me­ye baş­lar­ken öğün ara­la­rın­da atış­tır­ma­la­ra, acık­ma­dan ye­mek ye­me­ye ve hız­lı ye­me­ye son ve­ril­me­si­nin önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten Prof. Dr. Erol, ye­mek­ler­de­ki yağ oran­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı ve dü­şük ka­lo­ri­li yi­ye­cek­le­re yön­le­nil­me­si ge­rek­ti­ğin kay­det­ti. Da­ha sey­rek kır­mı­zı et yi­ye­rek da­ha sık ta­vuk ve ba­lık eti­nin ter­cih edil­me­si­nin sağ­lık­lı ola­ca­ğı­na vur­gu ya­pan Erol, in­san­la­rın şiş­man­lı­ğın önü­ne geç­me­si için da­ha faz­la seb­ze ve mey­ve tü­ket­me­si­nin ya­nın­da fi­zik­sel ha­re­ket­le­rin art­tır­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti. Yüzünüzü telefona yaslamayın Çe­ne çiz­gi­sin­de ak­ne ve bo­yun tu­tul­ma­sı­na ne­den olu­yor. Te­le­fo­nu cil­di­niz­den müm­kün ol­du­ğun­ca uzak­ta tu­tun. So­nu­cun­da aşın­mış ya­nan bir yüz ve tah­riş ol­muş bir cil­di­niz ola­bi­lir. Mak­ya­jı te­miz­le­me­den uyu­ma­yın Vak­ti en kıt olan­lar uy­ku­ya en faz­la has­ret ka­lan­lar için bi­le pra­tik ürün­ler raf­lar­da mev­cut. Son ça­re ola­rak mas­ka­ra göz ka­le­mi ve fa­rı­nı­zı mak­yaj çı­ka­rı­cı men­dil­ler­le tek ham­le­de te­miz­le­ye­bi­lir­si­niz. Tır­nak ye­me­yi bı­ra­kın Dü­zen­li ola­rak ma­ni­kür yap­tı­rın ya da tır­nak­la­rı­nı­zı mev­si­min mo­da renk­le­ri­ne bo­ya­yın (iyi ba­kım­lı tır­nak­la­rı ye­me ih­ti­ma­li­niz da­ha dü­şük­tür). Ya da ta­dı ber­bat olan tır­nak ci­la­la­rı­nı ter­cih edin. Diş ba­kı­mı­nı ih­mal et­me­yin Sa­ra­ran diş­ler ko­kan ne­fes diş çü­rü­me­si diş eti has­ta­lık­la­rı­na yol açı­yor. Gün­de iki kez diş­le­ri­ni­zi fır­ça­la­yın. Diş­le­rin ara­sın­da sı­kış­ma­yan ka­li­te­li bir diş ipi kul­la­nın. Es­ki ürün­le­ri kul­lan­ma­yın Za­ma­nı geç­miş mak­yaj ürün­le­ri kul­lan­mak­tan ve kap­lar­da­ki ürün­le­re par­mak­la do­kun­mak­tan vaz­ge­çin. Çün­kü cilt­te çat­lak­lar en­fek­si­yon­lar göz­de tah­riş oluşturur. ENGİNAR Her hastalığın çaresi Sof­ra­la­rı­mı­zı süs­le­yen de­ğer­li bir seb­ze olan en­gi­na­rın be­sin de­ğe­ri çok yük­sek­tir. Bir­çok seb­ze tü­rün­den fark­lı ola­rak yük­sek dü­zey­de kar­bon­hid­rat ve pro­te­in içe­ri­yor. A, D, D2, B6 ve C vi­ta­min­le­ri­ni de için­de ba­rın­dı­rı­yor. Mi­ne­ral mad­de­ler­ce de son de­re­ce zen­gin olan en­gi­nar kal­si­yum, mag­nez­yum, man­ga­nez ve fos­for içe­ri­ğiy­le de dik­kat çe­ki­yor. En­gi­nar­da bu­lu­nan ‘cia­rin’ isim­li mad­de ka­ra­ci­ğer, saf­ra ke­se­si, böb­rek­ler ve ba­ğır­sak­la­rın dü­zen­li ça­lış­ma­sı­na yar­dım­cı olu­yor. En­gi­nar ay­rı­ca ro­ma­tiz­ma, üre, ko­les­te­rol ve da­mar sert­li­ği­ni de iyi ge­li­yor. Tür­ki­ye’de “er­ken­ci ve geç­çi” çe­şit­le­ri bu­lu­nan en­gi­nar pa­zar­lar­da yük­sek de­ğer bu­lu­yor. En­gi­nar ya­ban­cı ül­ke­ler­de ço­cuk ma­ma­la­rı­nın ya­pı­mın­da, koz­me­tik­te ve bo­ya sa­na­yi­sin­de de kul­la­nı­lı­yor. > En­gi­nar şe­ker has­ta­la­rı­na da ö­ne­ri­lir, çün­kü kan­da şe­ker mik­ta­rı­nı a­yar­lar. > ­Ka­ra­ci­ğer ye­ter­siz­li­ğin­de tok­sin­le­ri dı­şa­rı at­ma ö­zel­li­ği var­dır. > ­Da­mar sert­li­ği ve kalp has­ta­lık­la­rı­nı ön­ler. > ­Böb­rek­te­ki kum­la­rın dö­kül­me­si­ne yar­dım­cı o­lur. > P­ros­tat, me­me ve ra­him ağ­zı kan­se­ri­ne kar­şı i­yi ge­lir. ÇOCUĞUMU YETİŞTİRİYORUM Hangi yaşta nasıl davranır? Ço­cuk­la­rı­mı­zı ye­tiş­ti­rir­ken pek çok zor­luk­la yüz yü­ze ge­le­bi­li­yo­ruz... As­lın­da pek çok an­ne ba­ba­nın ço­cuk­la­rı­nı ye­tiş­ti­rir­ken ay­nı zor­luk­la­rı ya­şa­dı­ğı­nı, ya da ben­zer prob­lem­ler­le kar­şı­laş­tı­ğı­nı gö­rür­sü­nüz. Önem­li olan kar­şı­la­şı­lan prob­lem­le­rin bir sü­reç ol­du­ğu­nu dü­şün­mek, bir ça­re­si­nin ol­du­ğu­nu bil­mek ve bu problemlerin pek ço­ğu­nun ço­cu­ğun ge­li­şim sü­re­cin­de ya­şan­dı­ğı­nı öğ­ren­mek­tir. Ben bu ko­nu­da en önem­li ve ilk adı­mın ço­cuk­la­rın yaş özel­lik­le­ri­ni bil­mek­ten geç­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. An­ne ve ba­ba­lar ço­cuk­la­rı­nı ye­tiş­ti­rir­ken o ya­şın ruh­sal ve fi­zik­sel ola­rak han­gi ge­nel özel­lik­le­re sa­hip ol­du­ğu­nu bi­lir­ler­se ço­cuk­la­rı­nı da­ha doğ­ru göz­lem­le­me şan­sı­na sa­hip olur­lar. Bu sü­reç içe­ri­sin­de ya­şa­dık­la­rı­nı dü­şün­dük­le­ri pek çok problemin as­lın­da o yaş­ta her ço­cuk­ta var ol­du­ğu­nu bi­len an­ne ba­ba­lar ço­cuk­la­rı­nı da­ha mut­lu ye­tiş­ti­re­bi­lir­ler. Üç ya­şın­da­ki bir ço­cu­ğun oyun­cak ayı­sıy­la ko­nuş­ma­sı­nın çok nor­mal bir ge­li­şim sü­re­ci ol­du­ğu­nu bil­me­yen an­ne ba­ba­lar ço­cu­ğu­nun psi­ko­lo­jik problemi ol­du­ğu­nu dü­şü­nüp sı­kın­tı ya­şa­ya­bi­lir­ler. Ya da er­gen­lik ön­ce­si dö­nem­de dav­ra­nış­la­rı de­ği­şen, da­ha içi­ne ka­pa­nık ve si­nir­li olan bir ço­cu­ğun ai­le­si ken­di­le­rin­den uzak­laş­tı­ğı­nı zan­ne­de­rek kay­gı­la­na­bi­lir. Çün­kü ço­cuk­la­rın ge­li­şim dö­nem­le­rin­de bu tür ti­pik dav­ra­nış özel­lik­le­ri­nin gö­rül­me­si çok nor­mal­dir. “Ço­cu­ğu­mu Ye­tiş­ti­ri­yo­rum” kö­şe­sin­de siz an­ne ba­ba­la­ra ço­cuk ge­li­şi­mi­nin ve eği­ti­mi­nin bir sü­reç ol­du­ğu­nu an­la­ma­la­rın­da des­tek ola­cak ya­zı­lar yer ala­cak. Za­man za­man ço­cuk eği­ti­mi ile il­gi­li çok sık kar­şı­la­şı­lan so­ru­la­rın ce­vap­la­rı­nı pay­la­şa­ca­ğız. (...Ha­ti­ce Bi­li­ci - Eği­tim­ci / Ya­zar) (hak­bi­na@gma­il.com) Pa­mu­ğu ku­lak içi­ne sok­ma­yın Doç. Dr. Ya­vuz Se­lim Pa­ta, ku­lak ki­ri­ni te­miz­le­mek için pa­muk kul­lan­ma­nın sa­kın­ca­lı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Doç. Dr. Pa­ta, ku­lak pa­muk­la­rı ile bi­ri­ken kir­le­rin içe­ri doğ­ru iti­lip ku­la­ğı tı­ka­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bu ne­den­le ku­la­ğın dış­tan gö­rü­len yer­le­ri­nin ne­mi­ni al­mak ye­ter­li­dir” der­ken, ku­lak­ta bi­ri­ken kir­le­rin yan­lış ya­pı­lan te­miz­le­me ha­re­ket­le­riy­le ku­la­ğı tı­ka­ya­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Doç. Dr. Pa­ta, “Vü­cu­du­muz­da bir çok or­gan ken­di­ne ait bir sal­gı sal­gı­lar. Ağ­zı­mız­da­ki tü­kü­rük sal­gı­sı, bur­nu­muz­da­ki sı­vı sal­gı­sı gi­bi ku­la­ğı­mız­da da bir sal­gı var­dır. Bu sal­gı tü­kü­rük sal­gı­sı ka­dar su­lu de­ğil­dir, ağ­zı­mız­da­ki tü­kü­rük sal­gı­sı sü­rek­li sal­gı­la­nır ve biz bu­nu yu­ta­rak ağ­zı­mı­zı te­miz­le­riz” di­ye ko­nuş­tu. Gül­han Ka­ra’dan “Si­hir­li Mut­fak” Chef’s Lez­zet Us­ta­sı Der­gi­si’nin Ya­yın Yö­net­me­ni, ga­ze­te­ci, gur­me ve ye­mek ya­za­rı Gül­han Ka­ra’nın ye­ni ye­mek ki­ta­bı “Si­hir­li Mut­fak” Al­fa Ya­yın­la­rı’ndan çık­tı. Bir­çok ga­ze­te ve der­gi­de ye­mek üze­ri­ne ya­zı­lar ya­zan, TV’de ye­mek prog­ram­la­rı ha­zır­la­yıp su­nan Gül­han Ka­ra yurt içi ve yurt dı­şın­da Türk mut­fa­ğı­nın ta­nı­tı­mı için çe­şit­li ça­lış­ma­lar­da bu­lu­nu­yor. Ta­ma­mı de­nen­miş, ya­pı­mı ko­lay, lez­zet­li ve sağ­lık­lı 300 ta­ri­fin yer al­dı­ğı ki­tap­ta; Gül­han Ka­ra’nın en­gin mut­fak bil­gi­le­ri­ni ve de­ne­yim­le­ri­ni ak­tar­dı­ğı “Te­mel Mut­fak” bö­lü­mü, püf nok­ta­lar ve pra­tik öne­ri­ler yer alı­yor. Günün Çorbası Süt­lü So­ğan Çor­ba­sı MALZEMELER: > 4 a­det so­ğan > 9 - 10 bar­dak et su­yu > 3 çor­ba ka­şı­ğı do­lu­su un > 2 ye­mek ka­şı­ğı yağ > 1 a­det yu­mur­ta > 1 kü­çük ka­se ka­şar pey­nir ren­de­si > 1 bar­dak süt > ­Tuz HAZIRLANIŞI: So­ğan­la­rı so­ya­rak or­ta­la­rın­dan iki­şer par­ça­ya bö­lüp, ya­rım hal­ka şek­lin­de doğ­ra­yın. Yağ ile bir­lik­te ha­fif ateş­te çe­vi­re­rek bi­raz öl­dü­rüp, unu ka­tın. Bir­kaç ke­re de un­la ka­rış­tır­dık­tan son­ra et su­yu­nu bir­den dö­kün. Tu­zu ka­tıp kay­na­yın­ca­ya ka­dar ka­rış­tı­rın. Ya­vaş ateş­te 40-50 da­ki­ka pi­şi­rin. Tel süz­geç­ten sü­züp bir baş­ka ten­ce­re­ye alın. Tek­rar ate­şe ko­yun. sof­ra­ya alır­ken, yu­mur­ta­yı iyi­ce çır­pıp sü­tü ka­tın. Ateş­te­ki çor­ba­ya ka­rış­tı­ra­rak ila­ve edin. Bir­kaç ta­şım da­ha kay­na­tıp ser­vis ka­se­si­ne bo­şal­tın. Üze­ri­ne ren­de­len­miş pey­ni­ri ser­pin. Ka­se­yi fı­rı­na ko­yup üze­ri­ni ha­fif­çe kı­zar­tın. Püf Noktası YA­PI­ŞAN BAR­DAK­LAR Üst üs­te koy­du­ğu­nuz bar­dak­lar ya­pı­şıp çık­mı­yor­sa bir le­ğe­nin içe­ri­si­ne ko­yun. Üst­te­ki bar­da­ğın içe­ri­si­ne buz ko­yup le­ğe­nin içe­ri­si­ne ya­vaş ya­vaş sı­cak su dol­du­run. Bar­dak­la­rın ko­lay­ca çık­tı­ğı­nı gö­re­cek­si­niz... Tarifiniz (...Cey­da Yü­ce’nin lez­ze­ti) TA­HİN­Lİ KU­RA­Bİ­YE MALZEMELER: > 1 su bar­da­ğı ta­hin > 1 su bar­da­ğı pud­ra şe­ke­ri > 1 su bar­da­ğı sı­vı yağ > 1 pa­ket ka­bart­ma to­zu > 1 su bar­da­ğı ce­viz i­çi > 3 bu­çuk su bar­da­ğı un HAZIRLANIŞI: >­ Bü­tün mal­ze­me­le­ri ha­mur yo­ğur­ma ka­bı­na ko­yup e­li­miz­le ka­rış­tı­ra­lım. U­nu a­zar a­zar i­la­ve e­de­lim. Ha­mur­dan ce­viz bü­yük­lü­ğün­de par­ça­lar a­lıp yu­var­la­ya­lım. 160 de­re­ce pi­şi­rip so­ğu­yun­ca ser­vis ya­pa­lım. A­fi­yet ol­sun... İNCİ “-Ev­li­lik ku­ru­mu­na çok ö­nem ve­ri­yo­rum... Vic­dan­lı, i­yi ni­yet­li, esp­ri­li, ra­hat ko­nu­şa­bi­le­ce­ğim bi­riy­le ev­len­mek is­ter­dim... Kaç pa­ra ka­zan­dı­ğı ö­nem­li de­ğil a­ma, bir i­şi ol­ma­lı...” (...Eb­ru Ya­şar / Sa­nat­çı) Sizden Gelenler Şiiriniz (...Es­ma Gül’ün sa­tır­la­rı) KOR­KU­YO­RUM ­Ne sen­siz­li­ğin hüz­nü, ­Ne de hep sen­siz o­la­ca­ğı­mı bil­me ür­kün­tü­sü... ­Sa­de­ce gön­lü­mün gör­dü­ğü ha­sar be­nim der­dim. T­ren is­tas­yon­la­rı ses­siz­li­ği bu... ­Li­man­dan ses­siz­ce çe­kip gi­den bir va­pur, ­Giz­li o­da­lar­da kim­se duy­ma­dan o­lan kav­gam be­nim bu... ­Kah­ka­lar­la gü­ler­ken, ­Dö­kü­len göz­yaş­la­rı­mın sı­ra kav­ga­sı... ­Yi­ne ba­har­da mar­tı­lar­la bir­lik­te bir de­niz se­fe­ri, ­Hiç bil­me­di­ğim yer­ler­de se­nin­le do­laş­mak ar­zu­su var i­çim­de. ­Gön­lü­mün fi­ra­ri ya­nı... Öz­le­ye­rek sev­mek mi bu ka­dar tut­kun kı­lan ­Ya da sen­li gün­le­rin do­yum­suz­lu­ğu­mu... ­Dağ­lar­ca se­ver­dim ya ben se­ni bir ö­mür... ­Hiç “keş­ke” de­me­den se­ver­dim ya... ­Kor­ku­yo­rum... İ­çi­min kor­kak ya­nı, ­Se­ni kork­tu­ğum ka­dar da se­vi­yo­rum... ­Ve... ­Sev­gi­nin en de­li rüzgâ­rı ö­nü­ne kat­mış­ken be­ni, ­Sen­siz o­la­ca­ğı­mı bil­me küs­kün­lü­ğü bu... Mesajınız İYİ Kİ DOĞDUN İz­mir’de­ki an­ne­an­ne­miz Ne­ri­man Bay­ram’ın do­ğum gü­nü­nü kut­lar, ya­nak­la­rın­dan ö­pe­riz... ­Se­ni çok se­vi­yo­ruz an­ne­an­ne­ci­ğimmm... (...Tu­ba & Es­ra’nın me­sa­jı) CA­NIM TEY­ZE­LE­RİM ­Han­dan ve Vil­dan tey­ze­me ni­ce mut­lu yıl­lar di­li­yo­rum... İn­şal­lah bir da­ha­ki se­ne­ye he­pi­miz bir­bi­ri­mi­ze çok ya­kın o­lu­ruz... ­Siz­le­ri çok gö­re­me­sem de be­nim i­kin­ci an­ne­le­rim­si­niz... Yü­zü­nüz hep gü­ler in­şal­lah. (...Ye­ğe­ni­niz Büş­ra Tür­kan) TA­HA & ŞEV­VAL On­lar Re­cep Tir­ya­ki’nin mi­nik to­run­la­rı... O­ku­la bu yıl baş­la­yan Şev­val, ba­şa­rı mer­di­ven­le­ri­ni tır­man­mak i­çin ilk a­dı­mı­nı at­tı... ­Dil­vin Tey­ze­le­ri mut­lu­luk­lar di­li­yor... Nİ­SA­NUR ARS­LAN ­Du­var­da o­tu­ran kü­çük o­ku­yu­cu­muz Ni­sa­nur, ya­nın­da­ki Ha­ti­ce, o­nun ya­nın­da­ki kar­de­şi Yu­suf, ya­nın­da­ki Rü­vey­da ve son­da­ki Fi­liz... ­Yıl­lar­ca de­vam e­de­cek ar­ka­daş­lık­lar di­li­yo­ruz.. Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT